حلوا‌شکری‌یا‌حلوا‌ارده

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

اَرده ............................................................... یک لیوان پودر قند یا شکر ........................... یک و یک سوم لیوان شیر خشک قنادی ............................... یک و نیم لیوان پودر هل ..................................... یک قاشق مرباخوری مغز پسته و خالل بادام ............................. نصف لیوان

طرز تهیه:

در یک کاســه پودر قند را الک کنید، شیر خشک را هم الک کنید و رویش بریزید، بعد پودر هل را اضافه کنید. حاال ارده را به مواد اضافه کنید، اول کمــی با قاشــق هــم بزنیــد و بعد با دست مخلوط کنید، دو سوم پسته و بادام را هــم اضافه کنید.یک خمیر بریده بریده بهدست میآید. قالــب یــا ظــرف مــورد نظرتــان را بردارید، داخل آن ســلفون بگذارید و بقیه پسته و بادام را رویش بریزید. حــاال نصــف مــواد حلــوا را بریزید و با پشــت لیــوان خوب فشــرده کنید. بقیــه مــواد را هــم اضافــه کنیــد و دوباره با لیوان فشــرده کنید.رویش را با نایلون بپوشــانید و ســه تا چهار ســاعت داخل فریــزر بگذارید. بعد از ایــن مدت، قالــب را حداقل برای چهــار یــا پنــج ســاعت در یخچــال بگذاریــد، ولــی بهتر اســت یــک روز بمانــد. بعــد هــم براحتــی از قالب بیرون بیاورید و برش بزنید.

نکته:

حتمــاً ارده را هم بزنید که یکدســت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.