شکر‌پاره

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

تخم مرغ ........................................................ سه عدد شکر .......................................................... نصف لیوان وانیل .......................................... یک قاشق مرباخوری کره ................................................................. 125 گرم روغن مایع ................................................ نصف لیوان آرد سمولینا .................................................. یک لیوان بیکینگ پودر ............................................... یک قاشق آرد سفید ........................................................ دو لیوان

طرز تهیه:

برای درســت کردن این شــیرینی سه عدد تخــم مــرغ را بــا نصــف لیــوان شــکر هــم میزنیم. بعد یک قاشق مرباخوری وانیل را بــه آن اضافه می کنیــم و 125 گرم کره را که از قبل به دمای محیط رساندهایم و نرم شــده به موادمان اضافــه میکنیم. نصف لیــوان روغــن مایــع را همــراه یــک قاشــق هــل آســیاب شــده اضافه می کنیــم و هم میزنیم. ســپس یک لیوان آرد ســمولینا و یک قاشــق غذاخوری بیکینگ پودر را هم اضافه می کنیم و حاال دو لیوان آرد سفید را آرام آرام اضافه میکنیم تا زمانی که خمیر بهدســت نچســبد. خمیر خیلــی نرمی به دست میآید. کف ســینی فر کاغذ روغنی انداختــه و از مواد انــدازه گردو برمی داریم تــوی دســت فــرم میدهیــم. توی ســینی میچینیــم و روی شــیرینیها را بــا زرده تخم مرغ رومال میکنیم و با پشت چنگال رویش خط می زنیم. شــیرینی شکرپاره را توی فــری که از قبــل گرم کردیــم با درجه حــرارت ۰81 بــه مــدت ۰2 دقیقــه قــرار میدهیم. برای شربت هم 2/٥(دو پنجم) لیوان شــکر و دو لیوان آب را با هم مخلوط میکنیمو دهدقیقهمیگذاریمبجوشد.در آخر یک قاشق چایخوری آبلیمو را همراه یک مقــدار هل به آن اضافــه میکنیم و از روی حــرارت برمــی داریــم، میگذاریم تا خنک شود. (حتماً خنک شود) نکته:شیرینی شکر پاره را داغ داغ از فر در می آوریم و شربت را رویش میریزیم، بعداز اینکه شربت جذب شد توی ظرف میچینیم و با پودر پسته تزئین میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.