مالسما؛ دردسر زنانه

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

مالســما بــه وضعیتــی گفته میشود که منجربه ایجاد لکه هــای قهوهای روی پوســت میشــود. لکهها اصوالً روی پوست صــورت ونواحــی در معــرض آفتاب هســتند وشــامل ســه الگــوی بالینی است:

مرکزی صورت - شــامل گونه، پیشــانی، لب باال، بینی و چانه است پروانهای - شامل گونهها و بینی است فکی - شامل استخوان تحتانی فک است اطالعــات متناقضی در مورد فراوانــی وقوع هر الگو وجــود دارد. ممکــن اســت کــه گونههــای مختلــف پوست در اقوام و اقلیمهای مختلف در این که کدام الگــو رخ دهــد، نقش مهمی داشــته باشند.مالســما در زنان با پوســت تیرهتر شــایعتر اســت.ژنتیک فرد واســتفاده ازلــوازم آزمایش در ابتال به مالســما تأثیر دارد. زنــان حامله تا ۵۷ درصد ممکن اســت به مالســما مبتــال شــوند.همچنین زنانــی کــه قرصهــای جلوگیــری از بارداری مصرف میکنند ممکن اســت مالســما بگیرند.درصــدی از زنــان غیــر حاملــه کــه قرصهــای هورمونی نیز دریافــت نمیکنند ممکن اســت مبتــال شــوند. از نظــر بافــت شناســی دو الگــو بــرای مالســما وجــود دارد.در هــر دوالگــو افزایــش مالنوسیت(سلولهای تولید کننده مالنین ورنگدانه در پوســت ومو وچشــم که رنگ این اعضــارا تعیین میکنــد)در پوســت داریــم. در الگــوی مالســمای جلدی(اپیدرمــال) ایــن افزایــش مالنوســیت در جلد(اپیــدرم) پوســت رخ میدهــدو در الگــوی زیــر جلــدی (درمال)این افزایش در زیــر جلد(درم) رخ میدهد.اهمیت تشــخیص این الگو دراین است که در نوع مالسمای جلدی(اپیدرمال) پاسخ به درمان بهتر اســت.راه افتراق این دو الگو از یکدیگر مواجهه لکه پوستی با المپ وود است.بدین صورت که اگر به لکه پوســتی المپ وود را بتابانیم والگوی مالسمای جلدی(اپیدرمال) داشــته باشــیم لک پوســتی رنگ میگیردولی در الگوی مالسمای زیر جلدی (درمال) رنــگ نمیگیرد.گاهــی در هنگام تابانــدن نور المپ وود در نقاطی ازلکه رنگ میگیرد و در نقاطی رنگ نمیگیرد که این الگو مالسمای مخلوط نام دارد.در نــور معمولی مالســمای جلدی(اپیدرمال) قهوهای روشــن است و در نوع مالســمامخلوط قهوهای تیره اســت و در نوع مالســمای زیرجلدی(درمال) آبی یا خاکستری است. تحریــک بــا نــور از عوامل اصلــی ایجاد لک پوســتی اســت.بنابراین مهمتریــن و ضروریتریــن نکتــه در پیشــگیری ورژیمهــای درمانی مالســما پرهیز از نور آفتــاب است.اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب بــا SPF حداقل0۳ و تکرار هر دو ساعت مهم است.استفاده از کالههــای بــزرگ بــا لبههــای پهــن کــه از رســیدن مســتقیم نــور آفتــاب جلوگیــری کنــد، کمــک کننده است. مالســمای مرتبط با حاملگی معموالً در طی یکســال خودبهخود پسرفت میکند.هر چند ممکن اســت در بعضــی از نواحی هرگــز از بیــن نرود.برای بیمارانی که بعــد از زایمان به درمان نیاز دارندخط اول درمــان شــامل اســتفاده از درمانهای موضعی اســت، مثــل اســتفاده از هیــدرو کینــون، اســیدهاو رتینوییــد ها و بســته به تحمل بیمار ممکن اســت از ترکیب هر ســه دســته دارویی اســتفاده شود.حداقل اســتفاده از ایــن ترکیبات ســه ماه اســت ودر صورت عدم پاســخ به درمان پزشــک شــما رژیم درمانی را تغییــر میدهــد.در مراحــل بعــدی ممکن اســت از پیلینگ شیمیایی ولیزر در درمان استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.