ساالدرنگینکمان

Vizhenameh - - News -

مواد الزم :

ســیب زمینــی پخته خرد شــده / هویج پخته خرد شــده/ ذرت پختــه/ لبــو پخته خرد شــده/ کلم بــرگ بنفش خرد شــده/ در صورت تمایل ژامبون خرد شده/ تخم مرغ پخته زرده و سفیده جدا رنده شده/ خیار شور خرد شده/مایونز، نمک و فلفل

نکته:

نکته1: مایونز خیلی کم بزنید که رنگ سبزیجات عوض نشود. نکته2: به هیچ وجه از چاشنی مثل آب لیمو یا سرکه موقع سوار کــردن داخل رینگ به ســبزیجات اســتفاده نکنید چــون باعث میشــود مواد شل بشوند یا آب پس بدهند و روی هم منسجم نمیشوند. نکتــه3: اگــر رینــگ در اختیــار ندارید تــه قوطــی رب را ببرید یا بطری نوشابه را نصف کنید و سر یا تهاش را ببرید و بجای رینگ استفاده کنید.

طرز تهیه:

تمــام ســبزیجات را جداگانــه داخــل ظرفــی بریزیــد ذرت و ســیبزمینی را مخلوط کنیــد داخل هر کدام مقداری مایونز بزنید. بجــز لبو و هویج به بقیه نمــک و فلفل بزنید. ســپس بشــقاب مورد نظر را با آب لبو به کمک قلم مو طراحی کنید. ســبزیجات را به ســلیقه خودتــان و متناســب بــا رنگبنــدی الیــه الیه داخــل رینگ ریختــه و کامالً منســجم کنیــد. هــر الیــه را بــا کمــک قاشــق منســجم کنیــد. ســپس الیــه بعدی الی آخر سپس رینگ را آهسته خارج کنید. رویش را با ســفیده و زرده رنده شده تزئین کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.