با خشکی و ترکهای پا چه کنیم؟

Vizhenameh - - News -

قلب دوم انسان پای اوست، توجه به سالمت پاها مهم و قابل اهمیت است و ترک پاشنه پا در اثر بیتوجهی به آن ایجاد میشــود. ترکهای پاشــنه پا جدا از اینکه ظاهر نازیبایی به پاها میدهند اگر ترمیم نشوند مشکالت پوستی زیادی ایجاد میکنند. شایعترین علت ترک پاشنه پا، خشکی پوست است. کسانی که پوست خشکتری دارند بیشتر مستعد ترک پاشنه پا میشوند.

چرا کف پا خشک میشود؟ عواملــی ماننــد اضافــهوزن، شــرایط شــغلی، اســتفاده مکــرر از صنــدل، بهداشــت ضعیــف و کمبــود ویتامینها و مواد معدنــی موجب بهوجود آمــدن ترکهــای کــف پــا میشــوند. افــرادی کــه مشــکل اضافــهوزن دارنــد و در دســته افــراد چــاق قــرار میگیرنــد بهدلیــل فشــاری کــه روی پوســت کــف پا تحمیل میشــود پاشــنه پایشــان مســتعد بهوجــود آمدن ترکهای عمیق میشــود. بهعالوه شــغلهایی وجود دارند که به طریقی پوســت کف پــا در معــرض خیســی و رطوبت یــا مواد شــوینده قــرار میگیــرد ماننــد مربیان شــنا یا افــرادی که در کارخانههای قالیشــویی کار میکنند بیشتر مستعد خشکی پاشنه یا کف پا هستند.

شروع فصل سرد و تشدید ترکهای پا ترک پاشنه و کف پا در فصل پاییز و زمستان بیشتر بــروز میکند و تنها دلیلش هم خشــکی هواســت، بهتر اســت بیشــتر از هر زمــان دیگــر در فصلهای ســرما بــه پاهــا اهمیــت دهیــد و آنهــا را همیشــه مرطــوب ونرم نگه داریــد.از کــرم مرطوبکنندهها بــرای ترک پا اســتفاده کنید تا خشــکی آن برطرف شــود و ســلولهای مــرده پوســت از بیــن برونــد. از بین بردن ترک پاشــنههای پا، میتواند یک فرآیند زمانبــر باشــد و ایــن وضعیــت یــک شــبه ناپدیــد نخواهد شد.

ترکها را برای همیشه از بین ببرید. پاهــا را در یــک تشــت آب قــرار دهیــد و بگذاریــد کــف پــا خیس بخــورد. اگــر پوســت پا کلفت شــده باشــد اســتفاده از سنگ پا توصیه میشــود تا بتوان پوســتهای مــرده را تــا حــدی کاهــش داد. بعد از اینکه پاها را خشک کردید زمانی که رطوبت پوست تبخیر نشــده و پوســت نمناک است کرمهایی را که نــرم کنندگی زیادی دارند و در بازار موجود هســتند بــه کــف پا بزنیــد. بعــد از آن حتمــاً تا یک ســاعت روی پا پالســتیک بکشــید ولی اگر قصد دارد بعد از کــرم زدن فعالیت خاصی انجام دهید، برای اینکه کیسه نایلونی مزاحمتی ایجاد نکند توصیه میشود روی کیســه جوراب بپوشــید. ایــن کار را تــا مدتها هــر شــب انجــام دهیــد و ترکهــا را برای همیشــه ریشه کن کنید.

درمانهای خانگی بهغیــر از کرمهای موجود در بــازار، میتوان از مواد طبیعــی بویــژه روغنهــای گیاهی اســتفادهًکرد که تأثیــر عالی در رونــد بهبــود دارد. مخصوصا روغن زیتــون کــه بــه طــرز معجزهآســایی این ترکهــا را درمــان میکنــد. همچنیــن میتوانیــد از یــک مــوز رســیده بــرای نرمــی و لطافــت پاشــنه پا اســتفاده کنید. عســل نیز بهدلیل خاصیت ضــد باکتریایی و مرطوب کنندگی به تنهایی میتواند به درمان ترک پا کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.