مستوره برادران نصیری

Vizhenameh - - News -

شــهربانو منصوریــان صاحــب مــدال طــای جامجهانی ووشــو ۸۱۰۲ در چین «مهد ووشــو» شد. فریناز نذیری در اولین حضور بینالمللی خود، بــا پیروزی بــر دومیــن حریفش از مصــر، مدال طای وزن ۵۷کیلوگرم جامجهانی ساندا ووشو را کسب کرد. الهه منصوریان در وزن ۲۵ کیلوگرم جامجهانی ســاندا ووشــو در دومیــن مبــارزه خود یاســمین ســیدی الجزایری را مغلوب کــرد و مدال طا را به ارمغان آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.