تصمیم‌بزرگ

Vizhenameh - - News -

ســمیه از مهمترین تصمیم زندگیاش در روز خاکسپاری هاشم گفــت؛ روزی که باید مســیر زندگیاش را تغییر مــیداد و راهی را که همســرش آغاز کرده بود ادامه میداد. ســمیه از این تصمیم بــزرگ میگوید: حال و روز خوشــی نداشــتم اما روز خاکســپاری وقتی کنار مزارش نشسته بودم تصمیم بزرگی گرفتم. ما عاشق هم بودیم و میخواســتم برای همیشــه این عشــق پایدار بماند. تصمیــم گرفتــم راه او را ادامه بدهم و اجازه ندهــم چراغ کارگاه او خامــوش شــود. وقتی اطرافیان متوجه شــدند کــه میخواهم ســراغ کمانچهســازی بروم مخالفت کردند. میگفتنــد این یک کار مردانه اســت و تو بیمار هستی و هنوز هم تحت درمان و باید عاوه بر مراقبت از خود از تنها یادگار همسرت نیز مراقبت کنی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.