حسرت‌روزهای‌طالیی

Vizhenameh - - News -

به نظــر من اینکــه برخی تصــور میکنند بهدلیل بیماری یا مشکات دیگر توانایی انجــام کاری ندارند تنها یک بهانه اســت و اگر کسی بخواهد به هدفی که در زندگی تعییــن کرده برســد بــه هر شــکل ممکن ایــن کار را انجــام خواهــد داد. مــن امروز به این نتیجه رســیدهام که آن ســالهایی که با بیماری دســت و پنجه نرم میکردم یــا بعــد از ازدواج اگر وارد حرفه ســاخت کمانچــه میشــدم و آن را بــه شــکل حرفــهای میآموختــم امروز شــرایط من فــرق میکــرد. امــروز متوجــه حرفهای همســرم میشــوم که میگفت بیــا باهم کمانچه بسازیم ولی متوجه حرفهایش نمیشــدم و امــروز میفهمــم کــه چــه لحظههــای طایــی را از دســت دادم. دوســت دارم نحــوه زدن ســاز کمانچــه را نیــز یاد بگیرم تــا با کمانچــهای که خودم میســازم به یاد همســرم و در کنار پسرم آن را بنوازم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.