باید‌هم‌مادر‌بود‌هم‌پدر

Vizhenameh - - News -

ســمیه صابــری سالهاســت که در کنــار نقش مادری ســعی میکند تا جــای خالی پدر را برای تنها فرزندش پر کند. او در عین حال با ســاخت ســاز ســنتی کمانچه نشــان داد زنان هم میتوانند در این کار موفق باشــند. این بانوی ســازنده ســاز از روزهایی گفت که کارگاه جداگانهای به راه انداخت و در کنار پســرش آن را رونق داد. او از آرزوهایش گفت و اینکــه میخواهد کمانچه منحصر به فردی بســازد. « بعد از مدتی کــه کنار برادرم کار کردم در انباری خانه برای خودم یک کارگاه به راه انداختم. مادرم در این مدت یار من بود و از کیانوش مراقبت میکرد تا بتوانم کار کنم. من به او مدیون هستم. ساعتهایی که کیانوش میخوابید به انباری میرفتم و مشــغول کار میشدم و گاهی اوقات مجبور میشــدم ســاعت ۱۱ تا یک نیمه شب با وجود آنکه میترســیدم، در انباری کار کنم. از ۶ ماه قبل که مادرم بهدلیل بیماری نتوانست از کیانوش نگهداری کند مجبور شدم او را به مهدکودک ببرم. هفته اول، جدایی از او برایم بسیار سخت بود و ساعتها گریه میکردم. در کنار مادر بودن باید برای او پدری هم میکردم و پر کردن جای خالی پدر بسیار سخت و دشــوار اســت و با همه وجود تاش میکنم کیانوش جای خالی پدرش را حس نکند. از بــودن کنــار او لذت میبرم و با وجود آنکه مدیریت یک زندگی در این شــرایط بســیار سخت و دشوار است اما میخواهم آرزوی همسرم را که دوست داشت پسرمان نوازنده و سازنده کمانچه شود برآورده کنم. کمانچه یک ساز کاماً ایرانی است و تاش میکنم به جایی برسم که بتوانم کمانچه منحصر به فردی بسازم که کسی تاکنون آن را نساخته باشــد. در ایــن راه نیــاز به حمایت دارم، مدتی اســت کــه کارگاه را در پارکینگ خانه برپا کردهام و جابهجایی وسایل برای من که نمیتوانم جسم سنگینی بلند کنم بسیار سخت است. وسایل کارگاه که متعلق به همسرم است قدیمی شدهاند و باید آنها را عوض کنم. با همه توان بازهم ادامه میدهم و میدانم شاید تنها بانویی باشم که ساز کمانچه تولید میکند و میخواهم به همه نشان بدهم که زنان هم میتوانند در این راه موفق باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.