انتخاب آگاهانه و مسئوالنه هر یک از همسران برای بارور کردن عشق

Vizhenameh - - News - همسرانه معصومه اسکندری

یکــی از مهمتریــن گامهایــی کــه زوجین بایــد بــرای داشــتن یک زندگی مشــترک موفــق و پــر از صمیمیــت و محبــت بردارند، انتخــاب آگاهانــه و مســئوالنه هــر یــک از همســران برای بــارور کردن عشــق در زندگی مشــترک اســت. تأکید ما بــر کلمــه آگاهانه و مســئوالنه اســت، به این معنی کــه هر یک از همســران باید به این نکته مهم واقف باشند که باید بخواهند که رابطهشان رشد یابد؛ زیرا خود به خود هیچ رابطهای رشد پیدا نمیکند پــس هــر کــدام از همســران بایــد آگاهانــه و مســئوالنه در پــی انتخــاب گامهــای صحیــح جهت بالندگی و پویایی رابطه باشــند. اغلب تصــور میکننــد عشــق خود بــه خود پایــدار و بالنده میمانــد و نیازی به بــاروری ندارد؛ در حالی که عشــق با انتخاب مسئوالنه و آگاهانه زوجیــن ادامــه مییابــد و رابطــه بلندمــدت عاشــقانه همســران در ســایه تاش و داشتن پشــتکار برای تأمین نیازهای متقابل یکدیگر میسر میشود. نمیتوانیــم توقــع داشــته باشــیم کــه زوجی بــدون توجه و دقــت کافی به رابطه شــان، به بالندگــی برســند. یکــی از گامهــای مهــم در توجــه آگاهانه و مســئوالنه به رابطــه زوجین، این است که زوجین به رابطهشان بیندیشند، بــرای بهبــود آن تــاش کننــد و آگاهانــه بــه بالندگی عشق در زندگی مشترک خود کمک کننــد. طبــق تحقیقــات اخیــر، روانشناســان رابطه همسران را با رابطه دو دوست مقایسه میکنند و میگویند چطور برخی دوستیها تا سالها پایدار میماند و بسیار عمیق میشود امــا برخی ازدواجهــا حتی دو ســال هم دوام نمیآورد؟! مهمترین علت این اســت که ما در دوســتی با یک نفــر دیگر، هرگــز او را کنترل نمیکنیم و نمیخواهیــم او را مطابــق میــل خودمــان تغییر دهیم؛ این بزرگترین اشتباه همسران اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ کــس نمیتوانــد فرد دیگــری را تغییــر دهد و همه میتواننــد فقــط خودشــان را تغییــر دهنــد، هرچنــد کــه بــه نظــر میرســد آدمهــا حتــی خودشــان را هم نمیتوانند تغییر دهند بلکه فقط میتواننــد برخی رفتارهــا و نگرشهای خــود را متعادلتر کنند. اما اکثر افراد به جای خودشــان، هــدفًرا تغییــر همسرشــان قــرار میدهنــد و دقیقــا از این جاســت کــه ناکامی و تعــارض بــروز میکنــد. در واقــع میتــوان گفــت، «کنتــرل» یــک عامــل مخــرب بســیار جــدی در روابــط زوجین اســت و ایــن عادت میتواند برای رابطه آنها بسیار مهلک باشد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه در زمانهایــی کــه فضای شــک و تردیــد در رابطه بــه وجود آمــده، برخــی شــفاف ســازیها بــه ترمیــم رابطــه کمک میکنــد. بنابراین، منظــور ما از «کنتــرل مخرب»ًرفتاری اســت کــه بیدلیل، بــه وفــور و تقریبــا در طوالنــی مــدت از طرف یکی از همســران بروز میکند و به این ترتیب فضای رابطه را برای طرف مقابل خفقان آور میکنــد؛ پس میتوانیم اینگونــه نتیجهگیری کنیم که کنشهای ما، واکنشهای همسرمان را میســازد. لطفــاً مراقــب گامهایــی کــه برمیداریم باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.