این جملهها را در محل کار نگویید

Vizhenameh - - News - موفقیت

رفتار و گفتار درســت شــما بخشی از موفقیتتان در کار اســت. اگر فقط کارتان را انجام دهید و حواســتان به این مســائل نباشــد کــم کم برعکس مســیر موفقیت حرکت میکنید. در کنار عملکرد، مدیران معموالً به جملههایی که کارمندانشان هنــگام بحرانها یا مســئولیتهای جدید میزنند یا حتــی جملههای روزمره اما مربــوط بــه کار دقــت میکنند. در واقع ایــن جملهها طرز تفکر شــما درباره کار را نشــان میدهــد و مشــخص میکنــد شــخصیت کاریتــان چگونه اســت. بعضی جملهها را اصاً نباید بگویید. نگاهی به این جملهها بیندازید:

روالکارهمیشههمینبوده:قرار نیست روال کار همیشه یکسان باقی بماند. تغییرات تکنولوژی، تغییر مدیران، مشــکات یا تغییر استراتژی مجموعه و بسیاری مسائل دیگر باعث میشــود مجبور شــوید کارتان را به شــکلی دیگر انجام دهید. گفتن این جمله که «روال کار همیشه همین بوده» باعث میشود شما تنبل و تغییرناپذیر به نظر برسید.

تقصیر من نیســت: نباید تقصیر را گردن دیگران بیندازید. در واقع شــما باید مســئول باشــید و اگر در هر مســأله کاری کوچکترین نقشی داشتهاید، مسئولیت آن را به عهده بگیرید. اگر هم واقعاً نقشی نداشته اید با استداللهای درست آن را توضیح دهید. اگر بقیه را متهم کنید مدیران فکر میکنند شــما فردی هســتید که مسئولیت کارهایش را به عهده نمیگیرد.

نمیتوانم: اگر شــما کارمندی باشــید که برای هر مسئولیت تازه و هر مشکلی میگویــد «نمــی توانــم» اعتمــاد میکنیــد؟ نمیتوانم یعنــی اینکه شــما تمایل ندارید مســئولیتهایی را بــه عهده بگیرید و کارتان را به پایان برســانید. به جای گفتن «نمی توانم» از کاری که میتوانید انجام دهید حرف بزنید.

منصفانه نیســت: ممکن اســت برخاف چیزی که انتظار داشــته اید به شما پاداش کافی داده نشــده باشــد یــا ترفیع مقام نگرفته باشــید. حــق دارید دلخور باشــید اما گفتن «منصفانه نیســت» شــما را خام و بیتجربه جلــوه میدهد. اگر از این مســائل ناراحت هســتید باید به حقایق اتکا کنید، فرد مفیدی باشید و پای تعبیر و تفسیرهای خودتان را وسط نکشید.

این جزو وظایف کاری من نیســت: حتماً برای شما وظایفی درنظر گرفته شده اما ممکن است در شرایطی کارهای بیشتری از شما خواسته شود یا مجبور شوید مسئولیت تــازهای برعهــده بگیرید. اگر بگوییــد «این جزو وظایف کاری من نیســت» یعنی فقط بــرای دریافت حقوق ماهانهتان، وظایفتان را انجــام میدهید و این تفکر اصاً مورد قبول مدیران نیســت. شــما باید آماده باشــید برای کمک به مجموعه گاهی بیشتر از وظایفتان انجام دهید. این تصویر بسیار خوبی از شما به نمایش میگذارد. از این کار متنفرم: تنفر از کارتان باعث میشــود برچســب یک آدم منفی را به شــما بزنند. از طرفی با گفتن این جمله باعث میشــوید روحیــه جمعــی پاییــن بیاید. مدیران هــم به این جمله و کســانی که روحیه دیگران را خراب میکنند بســیار حســاس هستند. یادتان باشد همیشه جایگزینهای مشتاق و قدردانی هستند که جای این افراد منفیباف را بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.