کیک خیس پرتقالی با سس کاراملی

Vizhenameh - - News - مینا کلیج

مواد الزم:

آرد..................................................... دو پیمانه شکر ................................................. یک پیمانه روغن مایع................................ یک دوم پیمانه تخم مرغ ............................................. سه عدد آب پرتقال تازه ................................ یک پیمانه پوست پرتقال رنده شده ........ یک قاشق مرباخوری بیکینگ پودر .................... یک قاشق مرباخوری نمک ................................................ یک پنس

مواد الزم سس کارامل:

شکر ................................................ یک پیمانه خامه صبحانه ......................... یک دوم پیمانه پوست پرتقال رنده شده ...... یک قاشق چایخوری

طرز تهيه:

اول فر را روی ۰۸۱ درجه روشــن می کنیم. تمام مواد کیک را نیم ساعت جلوتر از یخچال خارج کرده تا هم دما با محیط شــود. قالبها را چرب میکنیم کنار دســتمان میگذاریم. تخم مرغها را با شــکر با دور تند همــزن پنج دقیقه میزنیم تا حجم بگیرد و کشــدار شود سپس رنده پوست پرتقــال را اضافــه میکنیــم. روغــن و نصف آب پرتقال را اضافه کرده و باز دو دقیقه میزنیم. همزن را خاموش میکنیــم. آرد و بیکینگپودر و نمــک را بــا هــم الــک میکنیــم _دو مرتبه_و کــم کــم به مــواد تخــم مــرغ اضافــه کــرده و با لیســک دورانی هم میزنیم. مواد که یکدســت شــد داخــل قالــب میریزیــم. همیشــه در تهیه همه کیکها حواســتان باشد یک سوم از سطح قالب باید خالــی بماند برای پف کیک ،قالب را داخل فر داغ شــده طبقه وسط میگذاریم، بین ۵۳ تــا ۵۴ دقیقه طول می کشــد تا کیک پخته و رنگ بگیرد. بعــد از فــر درمیآوریــم اجــازه میدهیم خنک شــود، بقیــه آب پرتقــال را بــا کمــی شــکر روی حرارت میگذاریم تا شــکر آب شود وقتی از دما افتاد با خال چوبی روی ســطح کیک با فاصله ســوراخ ایجــاد میکنیــم، آب پرتقال شــیرین را روی کیــک میریزیــم تا شــربت به خــورد کیک برود. حاال سس را آماده میکنیم. شکر را داخل تابه پهن میکنیم ترجیحاً آلومینیوم یا اســتیل؛ روی حــرارت مایم قــرار میدهیم به هیچوجه به آن قاشــق نمی زنیم ،بعد از مدتی میبینیم که شــکر آرام شــروع به ذوب شدن میکند فقط تابه را حرکت میدهیم تا یک دســت آب شــود و رنــگ بگیــرد وقتــی آب شــد رنــگ کاراملی به خــودش میگیــرد در همیــن هنــگام خامــه را اضافــه میکنیــم و بــا همزن دســتی خــوب هم میزنیم تا یک ســس خوشرنگ و روان بهدست بیاید سپس پوست پرتقال را اضافه کرده از روی حرارت برمیداریم بعد از اینکه سس خنک شد روی کیک میریزیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.