به‌قلب‌خانه نظم‌بدهیم

Vizhenameh - - News - سعیده ستوده نیا

آشــپزخانه یعنــی قلــب خانــه و داشــتن یــک آشــپزخانه مرتــب وکابینتهــای منظــم یعنــی آرامش بیشتر در خانه. برای اینکه احساس بهتری در آشپزخانه داشته باشید، باید همه چیز را مرتب و دســتهبندی شــده نگهــداری کنیــد تــا شــلوغی و بــه هــم ریختگــی آشــپزخانهتان را بــه هــم نریزد. بــرای فــردی کــه ســاعات زیــادی را در آشــپزخانه میگذراند، دسترســی بــه آنچه نیــاز دارد و نظم و ترتیب از مهمترین اصول در آشپزخانه است. پس نظــم و ترتیب، از نوع کابینت و رنگ و مدل آن در دکوراسیون آشپزخانه خیلی مهم تراست.

چیدمان براساس کاربرد

وســایل داخــل کابینــتًرا براســاس میــزان کاربردشــان بچینیــد؛ مثــا ظروفــی را کــه روزانه اســتفاده میکنیــد در طبقــات پاییــن کابینــت آشــپزخانه بگذاریــد کــه دسترســی به آن آســان است و ظروف دیگر را در طبقات باالیی بگذارید. دســتکش و دســتگیره را نزدیــک گاز آویــزان کنیــد. فضایی نزدیک به گاز را به گذاشــتن جای قاشقهای چوبی و انواع کفگیر اختصاص دهید.

اشیای مشابه را کنار هم بگذارید

اشــیا را بهطور هدفمند دستهبندی کنید و به هر دســته یک کابینت مجزا اختصــاص دهید. مثاً کیســههای پاســتیکی و ســلفون را در یک کشــو نزدیــک یخچال قرار دهید تا هنگام نیاز ســریعاً به آنها دسترسی داشته باشید. لیوانها را در یک جــای مشــخص بگذارید و بهطــور پراکنده در هر کابینــت انواع لیوان نباشــد. ظروف پاســتیکی و ســبدها را در یک کابینت مجزا کنار هم بگذارید. چیدمان قاشــق و چنگالهــا یکی دیگــر از لوازم و وســایل جاگیــر در فضــای کابینتها اســت که میتوانیــد بــا کمــک چند جعبــه تقســیم کننده پاستیکی به آنها نظم ببخشید و فضای بیشتری را در کشوهای کابینتهای خود ایجاد کنید.

محل ادویه و روغن و افزودنیها

از ویژگیهای آشپزخانه خوب در دسترس بودن ادویهها و روغنها در زمان آشپزی است. بهترین حالت این است که در نزدیکی اجاق گاز کابینتی را بــرای نگهــداری ادویه، روغن و مــواد افزودنی در نظر بگیرید. همچنین میتوانید با کمک چند شــلف کوچک دیواری بــه آنها نظم ببخشــید تا در زمان آشــپزی در دســترس باشند. این نکته را فرامــوش نکنید بــرای کابینت روغنهــا حتماً از زیر کابینتی پاســتیکی اســتفاده کنید که بتوانید براحتی آن را تعویض یا تمیز کنید.

از تمام فضا استفاده بهینه کنید

حتــی از فضای زیــر کابینت نیز میتــوان بخوبی اســتفاده کــرد، بــا یــک نورپــردازی میتوانیــد فضــای زیر کابینــت را زیباتــر کنیــد. در این فضا میتوانیــد از شــلف اســتفاده کنیــد تــا روی آن از گیاهــان ســبز یا وســایل خــرده ریز ضــروری یا دســتمال و حولــه اســتفاده کنیــد. همچنیــن از رگال آشــپزخانه در فضــای زیر کابینت اســتفاده کنیــد. با ایــن میلــه میتوانیــد لــوازم پرکاربرد را در دســترس قــرار دهید یا از وســایل تزیینی روی آن استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.