نقش‌پرده‌د‌ر دکوراسیون‌خانه

Vizhenameh - - News -

پنجرهها،چشمانخانههستندکهباکمکپرده،میتوانند زیباتــر و شــیکتر بهنظر رســیده و تعادل نــور و رنگها را در فضا بیشــتر کنند در واقع، در بــدو ورود به منزل، اولین چیزیکهدردکوراسیونبهچشممیآید،رنگهایغالب و نور موجود در فضاســت. پرده بخشــی از دکوراســیون منــزل محســوب میشــود و زیبایــی خانــه را چنــد برابر می کند. پردههای تیــره و بافت دار نور زیادی از خود عبور نمیدهند، برای روشــن شــدن خانه و عبور نور مناسب، بهتراستازپردههاینازکوروشناستفادهکنید.

انتخاب رنگ پرده

رنگ پــرده جزئــی از دکوراســیون داخلی منزل اســت که اگر بدرستی انتخاب شود، نمای خانه شــما را متفــاوت میکنــد. قبــل از انتخاب رنگ مناســب برای پرده توجه به ســبک دکوراسیون مخصوصاً رنــگ دیوارها، فرش و مبلمان مهم اســت. اگــر اتاقــی داریــد کــه رنگهای دیــوار و فرشهای آن روشن اســت، بهتر است پردهای بــا رنــگ خنثــی انتخــاب کنید یــا برعکــس، اگر تمــام اتــاق و مبلمــان رنگهای خنثــی دارند، پردههــا بــا رنگ روشــن گزینه خوبی بــرای روح دادن به اتاق اســت. شــهامت داشته باشید و از پردههای رنگی استفاده کنید.

نوع و جنس

پارچه و تور بیشتر از هرعاملی در نمای پردههای شــما تحول ایجاد میکند. در واقع درجه رســمی بــودن پردههــا را طــرح و جنــس پارچــه تعییــن میکنــد. انواع تور و حریر از نوع نازک یا ضخیم، بیآنکه نور یا منظــره بیرون را از بین ببرند، قادر هســتند نور مســتقیم را مایم کننــد و به آرامش اتــاق بیفزاینــد. همزمــان بــا ایجــاد یــک محیط خلــوت، پرده توری بــرای جلوگیری دید از بیرون بســیار مؤثر است. تورها از انعطاف قابل توجهی برای تزئین پنجرهها برخوردارند.

اجازه دهید نور به داخل خانه بیاید

اگــر تا بــه االن از پردههــای ضخیــم در طراحی دکوراســیون داخلــی خانــه هایتــان اســتفاده کــرده اید، حاال نوبت آن اســت که اجــازه دهید خانهتان بیشتر نور داشته باشد. جای پردههای ضخیم را به پردههــای حریر و نازکتان بدهید و تغییــر دلنشــین خانهتــان را بــه وضوح لمس کنید.

ست کردن پردهها با رو تختیها و بالشها

بــرای ایجــاد هماهنگی در طراحی دکوراســیون داخلــی میتوانیــد پارچههــای پردههــا را بــا پارچههــای رو تختــی و پارچههایــی کــه بــرای بالشهــا اســتفاده میکنیــد را یکــی در نظــر بگیریــد؛ حتــی اگــر نتوانســتید آنهــا را یکــی کنیــد ســعی کنیــد پارچههایــی بــا یــک ترکیب رنگــی را انتخــاب کنیــد، طرحهــا خیلــی مهــم نیســتند. اگــر منزلتــان کوچــک اســت بــه هیــچ وجــه از پردههــای ضخیــم و تیــره اســتفاده نکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.