نازنین کیانی فرد

Vizhenameh - - News - وکیل الرعایا وكیل پایه یك دادگستري میتوانيد سؤالهای حقوقی خود را از طریق نشــانی ایميل iranbanoo@icpi.ir با مشاور حقوقی ما در ميان بگذارید.

همســرم را بــه تازگــی از دســت دادهام و بهدلیــل آن کــه فرزند مشــترکی نداشــتهام بســیار تنها شده و در شــرایط روحی سختی قرار دارم. شوهر مرحومم دو دانگ از منزل مشــترکی را که در آن زندگی میکردیم قبالً بــه نام من کــرده بود. حــال آیــا مابقی ارث ایشان به من خواهد رسید؟ وکیل الرعایا: به لحاظ ســهم االرث شــما بهعنوان زوجه متوفی نسبت به ۴ دانگ باقی مانده از منزل مسکونی مشترکتان، بــا توجــه بــر آن کــه فرزنــد مشــترکی نداشــتهاید بــه میــزان یــک چهــارم از امــوال منقــول و همچنیــن از فــروش امــوال غیرمنقــول یعنی عرصــه و عیان (ســاختمان و زمیــن آن) به میــزان یک چهــارم ســهم خواهید داشــت کــه برابر نظر کارشناس دادگســتری ارزیابی شده و محاســبه میگــردد و شــما میتوانیــد بهعنوان ســهم االرث خود از ترکه شوهر متوفی خود مطالبه نمایید. امــا برابر ماده ۹۴۹ قانــون مدنی، اگرچه شــوهر شــما ورثه دیگری به غیر از شــما نــدارد ولی متأســفانه باز هم شــما، تنها نصیب قانونی و ســهم االرث مشــخص شــده خــود را طبــق قانون یعنــی همان یــک چهــارم میبریــد و مابقــی امــوال شــوهر متوفــی شــما در حکــم مــال اشــخاص باوارث و برابر ماده ۶۶۸ این قانــون در صورت نبــودن وارث امر ترکه متوفــی راجع بــه حاکم اســت و متعلق بــه بیت المال خواهد بــود و به مصارف دیگــر خواهد رســید. اما شــما میتوانید مهریــه خــود را بــه نــرخ اعامــی روز و بــا توجــه بــه شــاخص بانــک مرکــزی از ترکه شــوهر متوفی خــود و همان مابقی چهاردانگ منزل مذکور مطالبه نمایید. اما مطالبه اجــرت المثل، موردی ندارد زیرا این مورد اختصــاص به زمانی دارد که دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امــکان ســازش نماید و مختــص بعد از طاق میباشــد و در موارد فوت تســری نخواهد داشت. هرچند برابر ماده ۶۳۳ قانــون مدنــی و ماده ۹۲ قانــون حمایت خانــواده مصوب ۱۹، دادگاه میبایســت ایــن مــورد را هــم در رأی خــود لحــاظ نمایــد، ولی ذکر این موضــوع مربوط به شــرایط طــاق در نظر گرفته میشــود و ظاهــراً هماننــد مهریــه نمیتــوان دیــن مدیــون را از ایــن بابــت اســتنباط کــرد. بنابــر آنچــه یاد شــد، شــما میتوانید به طور کلی نســبت به ســهم االرث خود از چهاردانگ منزل شــوهر متوفی و مهریه خود به نرخ روز -اعم از آن که سکه بوده یا وجه رایج- اقدام قانونی نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.