لیلیتتریان مادر مجسمهسازی ایران

Vizhenameh - - News - زنان ماندگار

شــاید ندانیــد یکــی از پیشــگامان و پیشروهای هنر مجسمهسازی ایران زنی اســت بهنام لیلیت تریان کــه از ارامنه موفق کشــورمان محســوب میشــود. تریــان ۰۱ دی ۹۰۳۱ در محلــه نــادری تهــران بــه دنیــا آمــد. پدرش کارمند عالیرتبه بانک ملی ایران بود و به زیبایــی بنا و معماری اهمیت فراوان میداد و مادرش هم مدتی در فرانسه و در رشته هنر تحصیل کرده بود. لیلیــت هم با پیگیریها و تشــویقهای مادر با طراحی و نقاشــی آشــنا شــد. از ۲۱-۰۱ ســالگی در خانه، معلم نقاشی داشت و این آموزشها و عاقه باعث شد برای دانشــگاه رشته نقاشی را انتخاب کند. او در کنکور رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شرکت کرد اما ســال اول قبول نشــد و سال بعد و پس از قبولی متوجهشدمدرسهایشبانهروزیبرایارامنهدرفرانسه دانشــجویان خارجــی را بــا هزینه شــخصی میپذیرد. به فرانســه رفــت و زمانی که برای کنکور نقاشــی آماده میشــد، به مجسمهســازی عاقه پیدا کــرد و تصمیم گرفت به جای نقاشــی، در کنکور رشته مجسمهسازی شرکت کند. پس از قبولی در کنکور وارد «مدرسه بوزار» پاریس شــد.آن زمــان بوزار مــدرک تحصیلی نمیداد و بعــد از چهار ســال تحصیل در این دانشــگاه به ایران بازگشــت و تدریس در هنرستان هنرهای زیبای پسران را آغاز کرد. آنجا یک ســال تدریس کرد و ســال بعد به هنرســتان هنرهای زیبای دختران منتقل شد. آموزش و پــرورش وقــت از او مــدرک تحصیلی میخواســت و چون این مدرک را نداشــت دوباره به پاریس بازگشت چون شنیده بود «بوزار» مدرک میدهد. وقتی به ایران بازگشت اداره فرهنگ و هنر وقت پیشنهاد همکاری با «هوشــنگ کاظمی» را در دانشکده هنرهای تزئینی به او داد. او سالها در دانشکدههای هنری به دانشجویان آمــوزش داد و اســتاد پرویــز تناولــی هنرمنــد بــزرگ کشــورمان بود. او از ســال ۸۶۳۱ نمایشــگاههای زیادی داشــته و عضــو کمیســیون نصــب مجســمه و بناهای یادبود ایران در وزارت فرهنگ و هنر سابق، عضو هیأت داوری اولین دوســاالنه مجسمهســازی تهــران و عضو هیأت مؤســس انجمن هنرمندان مجسمهســاز ایران بوده است. پیکــره یپرم خان در محوطه کلیســای حضــرت مریم تهران و پیکره یادبود مسروپ ماشتوتس مبدع الفبای ارمنی در محوطه کلیســای تارکمانچاتس تهران از آثار شاخص اوست. بــا تکیه بر تمــام فعالیتهای هنــری و آموزشــی او در اسفند۵۸۳۱ و همزمان با برگزاری نخستین سمپوزیوم بینالمللــی مجسمهســازی تهــران در مــوزه هنرهای دینی امام علی مراسم بزرگداشتی برای او برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.