راز آن اتاق

Vizhenameh - - News - برشی از کتاب

بعــد از ظهــر آن روز، چنــد دقیقــهای، انــگار خورشــید زیرچشــمی شــهر را نــگاه کنــد، آفتابــی شــد. تقریباً تمام کســانی کــه در دفتر حاضــر بودنــد برگشــتند ســمت پنجــره امــا زمانــی طــول نکشــید که دوبــاره بــرف باریدن گرفت. وقتی برگشــتم ســر میزم، با نگاهی به ساعت متوجه شــدم که پنج دقیقه استراحتم گذشته و باید یکراست بروم سرکار. شــاید هــم تمرکــز کــردن روی کار و بســتن دهانــم در ایــن شــرایط راه حــل بهتــری بــود. شــاید هــم بــا کارل ســر اوقاتی کــه برای اســتراحت و گــپ زدن بــا بقیــه پرســنل، تماسهــای تلفنــی متفرقــه و هــر پنــج دقیقــه یــک بــار دستشــویی رفتــن صــرف نمیشــد و محاســبه تمــام ایــن اوقــات مــرده و اختصــاص آن بــه وقــت مفیــد کاری بــه توافــق میرسیدم. راز آن اتاق

یوناس کارلسون مائده مرتضوی

نام کتاب: اسم نویسنده: مترجم:

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند. چه مادر باشند، یا فرزند، خواهر باشند یا همسر. مخاطبان، ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید. آثارتان را از طریق نشاني ایمیل iranbanoo@icpi.ir بفرستید یا به نشاني تهران، خیابان خرمشهر، شماره 802،صندوق پستي -5388 ،15875 طبقه پنجم، ایران بانو، برای ما نامه بنویسید. نظرات و پیشــنهادهایتان را از طریق شماره تلفن 02184711145 با ما در میان بگذارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.