GAEL­CHOLAISTE NA MARA

Bray People - - SCHOOLSREPORT -

LÁ BÁN DEARG

Ea­graíodh Lá ion­tach Bán Dearg sa scoil ar an 17ú Fe­abhra. Gh­léas scoláirí, múin­teoirí agus pobal uile na scoile iad féin sa bán dearg agus chomh maith leis sin bhí diolachán cistí bán dearga ann. Bailíodh €560 do Wick­low Hospice Foun­da­tion ar an lá. Comhghaird­eas gach éinne. A Pink Day was or­ga­nized in Gael­choláiste na Mara on 17th Fe­bru­ary. Stu­dents, teach­ers and the en­tire school com­mu­nity dressed in pink and pink cakes were sold in the can­teen at lunchtime. €560 was raised on the day for the Wick­low Hospice Foun­da­tion. Congratulations to all in­volved.

TURAS GO DTÍ AN FHRAINC

D’éirigh go hion­tach leis an Turas go dtí Mont­fort sur Meu, sa Bhri­otáin. Thais­teal grúpa sco­lairí agus múin­teoirí don Fhrainc i rith na laethanta saoire. Nasc ab ea é le Lycée René Cassin agus d’fhan na sco­lairí Éire­an­nacha le dal­taí ón scoil sin. D’fhreastal siad ar an scoil, rinne siad turasanna go háiteanna fíor áille cosúil le Rennes, Mont St. Michel, Di­nan agus St. Malo. Bhain na dal­taí an tait­neamh as seans a fháil a gcuid frain­cise a gcleach­tadh agus fíor cultúr na Fraince a bh­laiseadh. Míle Buíochas do Servier In­dus­tries, Ark­low, a thug ur­raíocht flaithiúl don scoil don turas seo. The French trip to Mont­fort sur Meu in Brit­tany was a re­sound­ing suc­cess. A group of stu­dents and teach­ers trav­elled to France dur­ing the mid-term break. This was a link with the Lycée René Cassin and the stu­dents were hosted by stu­dents of that school. The Ir­ish stu­dents at­tended school and par­tic­i­pated in trips to places of lo­cal in­ter­est and beauty like Rennes, Mont St. Michel, Di­nan and St. Malo. The stu­dents re­ally en­joyed hav­ing the op­por­tu­nity to prac­tice their French and im­merse them­selves in French cul­ture. Many thanks to Servier In­dus­tries, Ark­low, for their gen­er­ous spon­sor­ship of the pro­ject.

FEIS CEOIL AN INBHIR MHÓIR

Beidh Gael­choláiste na Mara páirteach in an chuid chomór­taisí i bhFeis Ceoil an Inbhir Mhóir i rith na seach­taine seo chugainn. Beidh dráma ar stáite Dé Satharn, Cór na scoile ag canadh Dé Domh­naigh, ran­ganna ag rá dánta Dé Máirt agus scoláirí aon­air ag iomaíocht sna co­mor­taisí do dhánta gaeilge agus béarla. Go n-éirí go geal le gach éinne. Gael­choláiste na Mara will be par­tic­i­pat­ing in many com­pe­ti­tions in the Ark­low Fes­ti­val next week. The school drama club will be on stage on Satur­day, the choir will sing on Sun­day, the First Year classes will com­pete against each other in the Cho­ral Verse competition on Tues­day and in­di­vid­u­als will par­tic­i­pate in the Ir­ish and English po­etry com­pe­ti­tions at the week­end. Good Luck to all.

TRÁTH NA GCEIST BOIRD

Beidh Coiste na dTuistí ag ea­grú Tráth na gCeist Boird san ‘Old Ship’ Déar­daoin 10ú Márta ag tosnú ag 8.30i.n. Táimid ag súil go dti­oc­faidh líon mór tu­i­smitheoirí amach chun ta­caíocht a thab­hairt dúinn. €20 do bhord do ceathrar. Du­aiseanna ion­tacha ar an oíche. The Par­ents’ Com­mit­tee are or­gan­is­ing the an­nual Ta­ble Quiz in the Old Ship on Thurs­day 10 start­ing at 8.30pm. We are hop­ing for a big turn out of par­ents to sup­port our ef­forts on the night. A ta­ble costs €20. There will be great prizes on the night.

SEAMRÓG

Fuair na scoláirí go léir car­taí chun or­daithe a thab­hairt don seamróg le haghaidh Lá Fhéile Pádraig. Cuirigí bhúr n-or­daithe isteach gan mhoill. All stu­dents were given sham­rock or­der forms and will be tak­ing or­ders for St. Pa­trick’s sham­rock pins. Please sup­port.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.