CONRADH NA GAEILGE

The Kerryman (Tralee Edition) - - CLUB NEWS -

BUAITEOIR CIARRAÍOCH

á Oireach­tas na Gaeilge 2018 thart, na du­aiseanna liteartha bron­nta, na hamhráin canta, na seimineáir tagtha chun críche, agus is é is dóichí nach mbeidh príomhfhéile na nGael ar ais i gCill Airne go ceann tréimhse. Is i mBaile Átha Cliath a bheidh féile 2019 agus beidh an tOireach­tas i nGail­limh in 2020. Ceaití Ní Bheildiúin, file agus ealaíon­tóir aitheanta atá lon­naithe i gCorca Dhuib­hne ó 2003 i leith a gh­nóthaigh an du­ais €1,250 ar chnu­asach filíochta, ur­raithe ag Boird Oideachais& Oil­iúna na Mumhan agus Gaeltachta. File cumasach í Ceaití ar leiríodh dhá ghear­rdhráma dá cuid in amhar­clann an LAB sa Daingean, Triúr (2013) agus Port na Mam­mies (2010). Tá gradaim scríb­h­neoireachta éagsúla bron­nta uirthi, spará­nach­taí ó Ealaín na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon ina measc. Meirge an Laoich, Cois­céim, an leab­har is déanaí uaithi.

CIORCAL COMHRÁ

File eile atá lon­naithe i gCorca Dhuib­hne, Si­mon Ó Faoláin, beidh sé ag rea­caireacht a chuid dánta agus ag caint ina dtaobh le lucht an Chior­cail ag an Óstán Mead­ow­lands, Trá Lí, ag a 8.30 p.m. ar an gCéadaoin, 14 Samhain.

AN BOC SEO

Ag Tionól Chiar­raí, ar an Aoine, 23 Samhain, ag an Óstán Mead­ow­lands ag 8.00 p.m., Alan Tit­ley a thab­har­faidh an chaint dar tei­deal ‘Cérbh é an Buachaill Bán?’ (nó Séar­las Óg, nó Mac an Chean­naí, Bon­nie Prince Char­lie!).’ Fios­róidh sé cérbh é an boc seo ar scríobh ár gcuid filí oiread sin ina thaobh, cén sórt ab ea é, ar mhaith leat piúnt a bheith agat leis, agus araile?

Ar an Satharn, 24 Samhain, ag 2.30 p.m., labhróidh an Dr Bre­andán Ó Cróinín, Coláiste Mhuire gan Smál, ar Aogán Ó Rathaille. I gcaint dar tei­deal ‘Aoir phróis Aogáin Uí Rathail­lle’ díreoidh sé ar théacs dá chuid, Each­tra Thaidhg Dhuibh Uí Chróinín. Bíodh Cróinínigh ag éis­teacht agus ag faire, má sea!

Beidh an file agus racon­teur Mícheál Ó Ruairc linn ag a 11.00 a.m. ar an Satharn, 24 Samhain, le haghaidh maidin chaifé ag an an Óstán Mead­ow­lands céanna. Cuid de shraith cain­teanna le haghaidh Bh­li­ain na Gaeilge is ea na hócáidí seo ag Scríb­h­neoirí Chiar­raí, i bpáirt le Conradh na Gaeilge agus le tacaíocht ó Fho­ras na Gaeilge.

PRÍOMHCHOMÓRTAS FILÍOCHTA

Tá an t-am ag éirí gearr chun cur is­teach ar phríomh­chomór­tas filíochta na Gaeilge, Du­ais de hÍde, ur­raithe ag Conradh na Gaeilge, ag Féile Idirnáisiúnta Bhéal na mBuillí i Ros Comáin. 7 Nol­laig 2018 an spri­ocd­háta ion­trála. Tá du­aiseanna de €600, €400 agus €300 ar fáil, móide táillí léitheoireachta de €200 le haghaidh triúir eile. Foilse­o­far na dánta ón ngear­rliosta ar Dua­naire Bhéal na mBuillí 2019 / Strokestown An­thol­ogy 2019. An moltóir ná Ceaití Ní Bheildiúin, Corca Dhuib­hne, agus fó­gró­far an buaiteoir i mBéal na mBuillí ar an 4 Beal­taine 2019. Is comór­tas le haghaidh dánta i nGaeilge na hÉire­ann amháin é seo. Táille ion­trála sé euro an dán agus dánta 70 líne nó níos lú, nár foil­síodh cheana, atá de dhíth. Is féidir on­tráil ar líne nó sa phost: Strokestown Po­etry, Sráid an Bháb­húin / Bawn Street, Béal na mBuillí, Co. Ros Comáin. Ríomh­phost: of­fice@strokestown­po­etry.org Eo­las le fáil ag www.strokestown­po­etry.org/du­ais-de-hide-2019 . Bí istigh agus gnóthaigh.

Satur­day Novem­ber 3rd, a spe­cially com­mis­sioned Sean Ho­ran paint­ing of Blen­nerville was pre­sented by Keelin Kis­sane, orig­i­nally from Lis­sel­ton and Chair­per­son of the Kerry As­so­ci­a­tion in Dublin, and Mary Donoghue, orig­i­nally from Kil­cul­m­min and Past-Pres­i­dentof the Kerry As­so­ci­a­tion in Dublin to the Pal­li­ate Care Unit in Tralee, on be­half of the Kerry As­so­ci­a­tion in Dublin. The Pre­sen­ta­tion was made in mem­ory of Ted Moyni­han. Ted, who was a found­ing mem­ber of the Kerry Hos­pice Foun­da­tion and its chair­man for 25years, was born in Blen­nerville and passed away in Fe­bru­ary 2018. Ted was the Kerry As­so­ci­a­tion in Dublin 2017 Kerry Per­son of the year, a very wor­thy re­cip­i­ent and a role he served with im­mence pride. Ted’s le­gacy lives on in the Pal­lia­tive Care Unit which pro­vides dig­nity and so­lace to pa­tients and their fam­i­lies deal­ing with can­cer. The Moyni­han fam­ily were rep­re­sented at the pre­sen­ta­tion on the day by Ted’s son, also Ted, pi­cured in the pho­to­graph from left An­dria O’Donoghue PRO, KHF. Mary Shana­han Sec. KHF. Chair­man Tralee Branch KHF Joe Hen­nebery, Mary O’Donoghue, Keelin Kis­sane and Ted Moyni­han, KHF. Photo: John Cleary.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.