בני נוער לקראת שירות צבאי: רוצים להתגייס, חוששים מהתפקיד

מתכוננים לבקו"ם: 86 אחוזים מהבנות ו 83 אחוזים מהבנים רוצים לעשות שירות משמעותי ● סכנת החיים מטרידה רק 20 אחוזים ● למשפחה תפקיד מכריע בהחלטה הסופית לאן להתגייס

Israel Hayom - - עַמוּד רִאשׁוֹן - נועם )דבול( דביר

סקר רחב היקף חושף מה מעסיק את המועמדים לגיוס 73% מהתלמידות ו 55% מהתלמידים מוטרדים מהשיבוץ 33% מהבנות חוששות מהמסגרת הנוקשה רק 20% מוטרדים מסכנת החיים

הגיוס לצה"ל מלווה בלא מעט חששות ולבטים בקרב תלמידי התיכון. מחקר חדש שנ ערך לראשונה במשך שנה שלמה, מראה מה מעסיק את בני הנוער שעומדים בפני שירות צבאי: 73% מהתלמידות ו 55% מהתלמידים )דוברי העברית( מוטרדים מאוד מהתפקיד שאליו ישובצו בצה"ל.

כמו כן, 33% מהבנות מוטרדות מאוד מתנאי הסביבה בצבא )המ גורים והאוכל( ומהמסגרת הצבאית הנוקשה, לעומת 19% מהבנים. הנושא של סכנת חיים מעסיק רק כחמישית מהתלמידים (20%) - בנים ובנות.

החל משנת 2010 מפעיל משרד החינוך את תוכנית "נכונות לשי רות ומוכנות לצה"ל", המתמקדת בפיתוח המוטיבציה ובהקניית ידע ומיומנויות לתלמידי י"א י"ב לקראת השירות בצה"ל. כדי לסייע בשי פורה, ערכה הרשות הארצית למ דידה והערכה )ראמ"ה( מחקר בקרב כ 6,000 תלמידים, וכן ראיונות בע שרה בתי ספר, שבהם רואיינו מנהל בית הספר, רכז התוכנית ומחנך כיתה י"א או י"ב. הסקר כלל בתי ספר מהמגזר הממלכתי דובר העב רית )בנים ובנות( ובתי ספר מהמגזר הדרוזי )בנים בלבד(.

מהמחקר עולה כי רוב התלמידים שהשתתפו בתוכנית רואים חשיבות רבה בגיוסם לצה"ל: באשר לרצונם לעשות שירות משמעותי שבו יתרמו לצה"ל, השיבו בחיוב 86% מהבנות ו 83% מהבנים )דוברי עברית(, וכן 69% מהבנים הדרוזים. נוסף על כך, 81% מהבנות ו 79% מהבנים )דוברי עברית( טענו כי חשוב להם להיות שותפים בהגנה על המדינה, לעומת 67% מהבנים הדרוזים.

באשר למוכנות לשירות הצבאי מבחינה רגשית ונפשית: 67% מה בנים הדרוזים העידו כי הם מוכנים רגשית ונפשית, לעומת 56% מהב נים ו 36% מהבנות דוברי העברית.

ואיך הכושר? 74% מהבנים הד רוזים, 46% מהבנים ו 34% מהבנות, דוברי העברית, העידו כי הם מרגי שים מוכנים גופנית לשירות צבאי.

עוד מראה המחקר כי למשפח תו של התלמיד השפעה מכרעת - והיא בעצם הגורם המשמעותי ביותר עבור התלמידים בקבלת ההחלטה לגבי המשך דרכם לאחר סיום בית הספר. כ 80% מהבנות דוברות הע ברית, 76% מהבנים דוברי העברית ו 73% מהבנים במגזר הדרוזי דיווחו כי משפחתם היא שעזרה להם לקבל את ההחלטה אם לפנות לשירות צבאי, לשירות לאומי, לשנת שי רות וכדומה.

עוד בדק המחקר את שיבוצי התלמידים והיכן בכוונתם לשרת: בנים במגזר הדרוזי משובצים לשי רות קרבי או מתכננים שי רות קרבי יותר מאשר בנים דוברי עברית. 48% מהבנים במגזר הדרוזי מתכננים שי רות קרבי או שובצו ליחי דה קרבית, בהשוואה ל 44% מהבנים דוברי העברית. כמו כן, 17% מהבנים הדרוזים ישרתו או מתכננים לשרת כתומכי לחימה, בהשוואה ל 11% מהבנים דוברי הע ברית. 15% מהבנות דוברות העברית שובצו לשירות בי חידה קרבית או מתכוונות לשרת בה. רבע מהן שובצו או מתכוונות לשרת כתומ כות לחימה.

ויש גם נתונים פחות "נו חים". כך, למשל: 32% מה בנים הדרוזים מאמינים כי השירות בצה"ל הוא בזבוז זמן, וכמוהם חושבים גם 12% מהבנים ו 7% מהבנות דוברי העברית. בד בבד, 37% מהבנים הדרוזים ו 16% מה בנים ו 12% מהבנות דוברי העברית טוענים כי המסג רת הצבאית אינה מתאימה עבורם. ובכלל, נראה שחלק מבני הנוער היו מעדיפים לתעל את עשייתם למקום אחר - 48% מהבנים במגזר הדרוזי, 27% מהבנים דוב רי העברית ו 23% מהבנות חושבים שיש דרכים טובות אחרות לתרום למדינה במ קום שירות בצה"ל.

המחקר הראה כי ככל שבית הספר מקבל יותר משאבים ופעילויות לטובת הכנה לצה"ל, כך עולה תחושת המוכנות של התלמידים לשירות. מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב אומר כי "התוכנית 'נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל' מטפחת את תחושת ההזדהות וההשתייכות של בני הנוער לעם, לארץ ולמדינת ישראל. נלמד לעומק את המחקר הזה ונרחיב את התוכנית בהתאם לצורך".

שר החינוך נפתלי בנט הוסיף: "שירות משמעותי בצה"ל מתחיל בהכנה נכונה כבר בגיל התיכון. אנ חנו עדים לכך שתלמידים שהשתתפו בתוכנית של המשרד מגיעים בשלים יותר ועם נכונות רבה יותר לשירות משמעותי".

בני נוער בגיבוש לפני גיוס. "שירות משמעותי מתחיל בהכנה"

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.