החוב הציבורי ממשיך להצטמצם: 60.9% מהתוצר

Israel Hayom - - כלכלה - זאב קליין

שיעור החוב הציבורי הכולל מהתוצר ירד 1.4%־ב 2017־ב ועמד על 60.9% ושיעור החוב הממשלתי מהתוצר עומד על 59.2% - מתחת לגבול העליון של אמנת מאסטריכט.

כך עולה מהדו"ח השנתי שפורסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו. בתוך שנתיים ירד החוב הציבורי מהתוצר 2.9%־ב במצטבר.

החשב הכללי, רוני חזקיהו, ציין את "המשך מגמת השיפור באינדיקטורים הכלכליים והפיננסיים ומדיניות ניהול חוב אחראית שהביאו להעלאת תחזית הדירוג של המדינה על ידי חברת S&P ל"חיובית" ולהנפקה עצמית מוצלחת אשר העידה על אמון המשקיעים בכלכלת ישראל. הקיטון הנומינאלי בתקציב הריבית מאפשר הפניית משאבים לפיתוח תשתיות ולהוצאות חברתיות. הגידול בהנפקת אג"ח מיועדות מהווה אתגר משמעותי במדיניות ניהול החוב בפרט ולשוק ההון בכלל".

היקף החוב הממשלתי לסוף שנת 2017 הסתכם 747.1־ב מיליארד שקלים, לעומת 740.8 מיליארד שקלים .2016־ב

כמו כן, בשנת 2017 נמשכה מגמת הארכת תיק החוב כחלק מהקטנת סיכון המיחזור כך שהטווח הממוצע לפדיון )ATM( עלה לרמה הגבוהה אי פעם מ־5.7 שנים ל־8.7 שנים.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.