עצמאות: נס הקיום היהודי

Israel Hayom - - דעות - גבי אביטל

בהתקדש יום העצמאות ,70-ה אינני מקנא במדעני המ דינה וההיסטוריונים. בכל נקודת זמן בהיסטוריה האנושית, כאשר יבוא החוקר להשוות בין ממלכות יוון או רומא, פרס, מצרים או כל מעצמה מאז ועד ימינו, ימצא אצל כולן קווי דמיון בתהליכי ההתבססות, הנסיקה והירידה מעל במת ההיסטוריה. לא כך ביחס לעם היהודי על תולדותיו. לפ עמים נדמה שהעם היהודי הוא גלובוס בזעיר אנפין. הוא יכול להדביר עמים ויכול להיות להם עבד נרצע.

העם הזה הוציא מקרבו נביאי שהעמידו חזון לדורות ומלכים קצרי רואי, ובה בעת ניפק יצירות פאר של הגות ומחשבה, מוסר וצדק, של משפטי אמת ושל שירת השירים. מה פשר ריבוי הגוונים הזה? כאשר בוחנים בפרספקטיבה רבת שנים, אנו מוצאים חריגה מכל גרף אפשרי של השוואה לעמים האחרים, ואז הפליאה גדולה עוד יותר.

"אין אדם מעיד על עצמו", אומרים חז"ל ו"אין הנח תום מעיד על עיסתו". לפיכך יאמרו זאת המשקיפים מהצד. למשל, הסופר מרק טווין על העם היהודי: "חשי בותו המסחרית, תרומתו לרשימה העולמית של השמות הגדולים בספרות, מדע, אומנות, מוסיקה, כספים, רפואה, והלימודים הקשים, הם מעל ומעבר לכל יחס אל חולשת מספרו". ואכן כך. כמעט בכל תחום תמצא את הראשו ניות, המקוריות, פריצת דרך, המאפיינים את הכישרונות הישראליים הגאוניים.

אלה באים לידי ביטוי בין היתר במספר הזוכים היהודים בפרסי נובל ובפרסים יוקרתיים אחרים )למגינת לב, הכי שרונות הללו מופיעים גם בצד הרע של המטבע, ולא כאן המקום להרחיב(. ממבט אחר, נמצא את הנשיא טרומן מסביר את תמיכת ארצו בתכנית החלוקה: "מה שהניע אותי לעשות כך, חונכתי על התנ"ך. האל הבטיח ליעקב: 'הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה לזרעך'. נזכרתי בהבטחות נוספות בתנ"ך, אמרתי לעצמי: אם בכוחך לתת יד שהבטחות אלוהיות אלה תתקיימנה, איזו זכיה גדולה יכולה ליפול בחלקך?".

יכול יהודי להטיל ספק בחשיבותה של הנבואה הישראלית ולהקשות על מהלכי ההיסטוריה, אולם בחינה עמוקה יותר מביאה את נס הקיום היהודי להתאמה מלאה עם הכתבים העתיקים של עמנו. הוא אינו יכול להתכחש להתקיימותה המלאה של נבואת זכריה הנביא: "ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאוֹת, עֹד ֵי<ְשבוּ ְזֵקִנים וְּזק ִּ ְרחֹבוֹת ְירוּ<ָשָלִים, ְוִאישׁ ִמ<ְשע ְּ ָידוֹ ֵמרֹב ָיִמים, וְּרחֹבוֹת ָהע ָּ ְלאוּ ְיָלִדים ִויָלדוֹת, ְמַשBֲחִקים ִּ ְרחֹבֶֹתיָה". קיומה של ישראל מאז תחילת השיבה לציון, הוא בגדר נס בכל מבחן אובייקטיבי שייעשה.

עצמאותו של העם היהודי טרם נשלמה, ומלאכה מרובה עוד לפנינו. אולם נדמה לי, באנלוגיה לתחומי הפיזיקה, תהליך ההתקבצות אל הארץ 70-מ גלויות והצמיחה והפ ריחה בתחומים רבים, הם בלתי הפיכים. רואי השחורות עוד ינגבו את ענני האבק מפניהם, מפני הדרה של מדינת היהודים, היא מדינת ישראל.

העם היהודי יכול להדביר עמים ויכול להיות להם עבד נרצע. במבט רב שנים, מוצאים חריגה מכל גרף של השוואה לעמים האחרים, ואז הפליאה גדולה יותר

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.