חוגגים - ובגדול: 8.8 מיליון תושבים

מדינה ענקית: ב 70 שנה אוכלוסיית ישראל גדלה פי 10 ● העיר הגדולה ביותר במדינה: ירושלים עם 882 אלף תושבים ● מקום המדינה עלו ארצה כ 3.2 מיליון עולים

Israel Hayom - - חדשות - אריאל ויטמן

ערב יום העצמאות ה ,70 אוכלוסיית ישראל מונה כ 8.842 מיליון נפש - יותר מפי 10 מהיקף האוכלוסייה בקום המ דינה, אז מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים.

כך עולה מנתונים שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לס טטיסטיקה. ויש עוד לאן לגדול: לפי הלמ"ס, ביום העצמאות ה 100 של מדינת ישראל בשנת 2048 צפויה אוכלוסיית המדינה להגיע ל 15.2 מיליון נפש.

האוכלוסייה היהודית מונה כ 6.589 מיליון תושבים 74.5%) מכלל האוכלוסייה(, האוכלוסייה הערבית כ 1.849 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית "האחרים" )נוצרים לא ערבים, בני דתות אח רות וחסרי סיווג דת לפי הרישום במרשם האוכלוסין( מונה כ 404 אלף תושבים .(4.6%)

מאז יום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל בכ 163 אלף איש, גידול של כ ,1.9% ובת קופה הזו נולדו בישראל כ 177 אלף תינוקות ונפטרו כ 41 אלף איש. כ 28 אלף עולים הגיעו לארץ.

כדי להבין את גודל המהפך שחל בגודל האוכלוסייה ראוי לציין את אחוז גידול האוכלו סייה לפי עשורים.

בעשור הראשון למדינה הגי דול באוכלוסייה היה יותר מ 8% בממוצע לשנה, בשנות ה :80 פחות מ ,2% בשנות ה :90 יותר מ 3% בעקבות גל העלייה ממדינות בריה"מ )לשעבר(, בעשור האחרון: התייצבות על רמה של כ .2%

לפי הלשכה המרכזית לס טטיסטיקה, קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה עתיד לרדת בהדרגה מ 2.0% ב 2016 ל 1.7% ב 2048 ול 1.6% ב .2065

מקום המדינה עלו לישראל כ 3.2 מיליון עולים. שני גלי העלייה הגדולים ביותר היו גל העלייה מקום המדינה עד אמצע שנות ה ,50 אשר הביא להכפלת גודלה של אוכלוסיית המדינה בתוך כארבע שנים )יותר מ 700 אלף עולים(, וגל העלייה בשנות ה 90 של המאה הקודמת, אשר הביא לעלייה של יותר מ 10% באוכלוסיית ישראל )יותר מ 900 אלף עולים, כ 43% מסך העולים(.

עוד מציינים בלמ"ס כי ב 1949 היו בישראל 500 יישו בים, וב 2016 - 1,214 יישובים. כיום כמחצית מהאוכלוסייה (44%) מרוכזת ב 15 הערים הגדולות, המונות יותר מ 100 אלף תוש בים. העיר הגדולה ביותר היא ירושלים 882) אלף תושבים(. עם קום המדינה, 75% מהאוכלוסייה גרה בערים או ביישובים עירוניים. רק עיר אחת מנתה יותר ממאה אלף תושבים המדינה(. תל אביב )כ 240 אלף תושבים שהיו 28% מאוכלוסיית

צילום ארכיון: דודי ועקנין

המטס בשמי ירושלים

החזרה הגנרלית לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, אתמול

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.