CLAS­SI­CA HD

Classic Voice - - RADIO/TV/SAT -

Ope­ra ■■■ Pro­ko­fiev, Ma­tri­mo­nio al con­ven­to; dir. Ger­giev: 8 mag., 21.10 ■■■

Ver­di, La for­za del de­sti­no; dir. Gel­met­ti: 12 mag., 21.10 ■■■ Do­ni­zet­ti, Le con­ve­nien­ze e in­con­ve­nien­ze tea­tra­li; reg. Al­ba­ne­se: 13 mag., 21.10 ■■■ Strauss, Ara­bel­la; dir. Wel­ser-Mö­st: 15 mag., 21.10 ■■■ Ros­si­ni, Zel­mi­ra; dir. R. Ab­ba­do, reg. Cor­set­ti: 19 mag., 21.10 ■■■

Glass, The Per­fect Ame­ri­can: 22 mag., 21.10 ■■■ Mo­zart, Co­sì fan tut­te; dir. Eschen­ba­ch: 26 mag., 21.10 ■■■ Cia­j­ko­v­skij, Io­lan­ta; dir. Cur­ren­tzis, reg. Sel­lars: 29 mag., 21.10 Con­cer­to ■■■ Bruc­k­ner; dir. Thie­le­mann: 20 mag., 21.10 ■■■ Brahms; dir. Dau­sgaard: 27 mag., 21.10

Can­to ■■■ Can­te­lou­be; ms von Ot­ter: 28 mag., 21.10

Bern­stein 100 ■■■ What a Won­der­ful To­wn: 14 e 21 mag., 21.10

Pia­no so­lo ■■■ Bee­tho­ven; pf Per­rot­ta: 10 mag., 22.25 ■■■ Pro­ko­fiev; pf Bu­nia­ti­sh­vi­li: 17 mag., 22.50 ■■■ Men­dels­sohn; pf Pros­se­da: 24 mag., 22.05 ■■■ Mo­zart; pf Ca­bas­si: 31 mag., 22.10

Con­tem­po­ra­nea ■■■ La­chen­mann: 8 mag., 23.45 ■■■ Flo­thuis; dir. Nel­sons: 29 mag., 22.55 Ci­clo ■■■ Bee­tho­ven, Sin­fo­nie; Wie­ner Phi­lhar­mo­ni­ker, dir. Thie­le­mann: 4, 11, 18 mag., 21.10

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy

© PressReader. All rights reserved.