Va a fun­ghi: una vi­pe­ra gli mor­de la ma­no

PE­RI­CO­LO - Pau­ra per un cer­ca­to­re di fun­ghi bol­la­te­se lo scor­so wee­kend in Val­tel­li­na

Il Notiziario - - Bollate -

di Pao­lo Mi­no­ra

BOLLATE ± 8Q EUXWWR LQFRQWUR FRQ XQ UHWWLOH YH OHQRVR H PROWR SHULFRORVR SHU XQ EROODWHVH FKH DELWD LQ YLD 9HUGL (¶ VXFFHVVR OR VFRUVR ¿QH VHWWLPDQD LQ 9DOWHOOLQD GDOOH SDUWL GL *URVLR GRYH LO EROODWHVH VL HUD UHFDWR FRQ XQ DPLFR

, GXH VL VRQR LQFDPPLQD WL SHU FHUFDUH IXQJKL OXQJR XQ VHQWLHUR FKH DYHYDQR JLj SHUFRUVR GR]]LQH GL YROWH H FKH DVVROXWDPHQWH QRQ VL SUHVHQWDYD FRPH DUHD VRJJHWWD DOOD SUH VHQ]D GL UHWWLOL $UULYDWL QHO VROLWR SRVWR L GXH VL VRQR GLYLVL UHVWDQGR SHUz DOOD GLVWDQ]D GL SRFKH GHFLQH GL PHWUL

,O EROODWHVH DYYLVWDWR XQ EHO SRUFLQR FRQ XQ EDVWRQH KD WDVWDWR LO WHU UHQR SURSULR SHU HYLWDUH EUXWWH VRUSUHVH SULPD GL UDFFRJOLHUOR 2VVHUYDWR FKH HUD WXWWR D SRVWR KD DOOXQJDWR OD PDQR SHU DႇHUUDUOR PD SURSULR LQ TXHOO¶LVWDQWH XQD YLSHUD O¶KD PRUVR SURSULR VXOOH GLWD ,O UHWWLOH TXLQGL VL q VXELWR GH¿ODWR QHOOD YH JHWD]LRQH

$O SRYHUHWWR QRQ q ULPDVWR FKH FKLHGHUH DLXWR DOO¶DPLFR FKH VHQ WHQGR OH JULGD q JLXQWR VXELWR /R VWHVVR DPLFR DQFK¶HVVR EROODWHVH SRL FL KD UDFFRQWDWR TXHL EUXWWL PRPHQWL ³0DXUR HUD LQ SUHGD DO SDQLFR ELDQFR LQ YLVR H VXGDYD IUHGGR $ TXHO SXQWR FRQ GHO PDWHULDOH GL SURQWR VRFFRUVR FKH FL SRUWLDPR VHPSUH JOL KR OHWWHUDOPHQWH EORFFDWR OD PDQR H TXLQGL O¶KR LQWHUDPHQWH IDVFLDWD FRQ XQD JDU]D VWUHWWD /¶KR DEEUDFFLDWR H LQ VLHPH SLDQ SLDQR SHU QRQ DLXWDUH LO YHOHQR DG DQGDUH LQ FLUFROR WURSSR YHORFHPHQWH VLDPR VFHVL DOO¶DXWR FKH HUD D SRFKH FHQWLQDLD GL PHWUL DO OLPLWDUH GHO ERVFR 3HU IRUWXQD O¶RVSHGDOH QRQ HUD ORQWDQR KDQQR FRQ IHUPDWR FKH VL WUDWWDYD GL XQ PRUVR GL YLSHUD JOL VRQR VWDWH VXELWR SRUWDWH OH FXUH GHO FDVR H TXLQGL q VWDWR WUDWWHQXWR SHU TXDOFKH RUD ¿QR D FKH OD VLWXD]LRQH QRQ SUHVHQWDYD SL DOFXQ SHULFROR SHU 0DXUR´ Co­me pos­so­no ac­ca­de­re que­sti in­con­ve­nien­ti?

³/D YLSHUD TXDQGR q XQ SR¶ LQWRQWLWD GDO IUHGGR q PHQR DWWLYD VSHVVR DQFKH LPPRELOH TXLQGL QRQ KD SHUFHSLWR LO UXPRUH IDWWR GD 0DXUR FKH DOWUL PHQWL O¶DYUHEEH PHVVD VXELWR LQ IXJD (FFR SHU FKp SRL VHQWLWR OD PDQR YLFLQD KD VXELWR FROSLWR 0D ULFRUGDWH FKH SHU XQ XRPR DGXOWR GL ROWUH NJ GL SHVR RFFRUURQR DOPHQR WUH RUH GL WHPSR SULPD FKH VL SRVVDQR FRU UHUH GHL VHUL SHULFROL SHU OD SURSULD YLWD SHU FXL F¶q WHPSR SHU UDJJLXQJHUH XQ RVSHGDOH SXUFKp QRQ FL VL IDFFLD SUHQGHUH GDO SDQLFR´

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy

© PressReader. All rights reserved.