NA­THA­LIE DU PASQUIER

Living - - Sommario - Al­ways si­lent Big ob­jec­ts not Lia Fer­ra­ri

Al­la Kun­sthal­le di Vien­na la sua pri­ma mo­no­gra­fi­ca (fi­no al 13 no­vem­bre). rac­co­glie 35 an­ni di at­ti­vi­tö del­la de­si­gner, par­ti­ta con Mem­phis e ap­pro­da­ta al­la pit­tu­ra

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy

© PressReader. All rights reserved.