Al Ghad : 2020-07-27

26 : 26 : 26

26

26 الاثنين 6 ذو الحجة 1441 هـ - 27 تموز 2020 م ‪ .C+ ‬ ن الاه م م لح ي ة :e واSm ي ] K لجة $و! () Pة ,%ا‪9 B‬ + (ين ‪(3> % 3 :e‬ $% %] =% الج8 ز ال I T+ و )م\ ;S ليGة m وا_ الم Y ه3 ن الL ن ح 3mو! ن*لe. Iية تX :)ي :8 GيH ازا /9{ الم) @ / ال :و:+ لGح.و ةB ا9يح ‪ a‬ ن%ل GOي Bl ال ح ي ‪9 R‬ + اq /ه \ : ني هوB ت RGK >@3ا الkواm _ وCPن dHP الOح3 ة. ال ح يR الaL ا,3تe الح3;ة ن ا,S ,و ] الح.X والaL :@‪9 3‬ + (* 3ا! ( و:يو) الم =+ ;@‪GK J‬ و _ 8 مة &ن (% ,وا:[ ال I ية الم RG ,%ا – ت%^S الوPي ‪ Bj‬ ي# ? iنو/B 9+ اP #%ام ال ‪&G< jkI‬ ,8 ز ا Qن ;+ لا @و€ &G< Cmة >ي\ الkواm _ لم 3. : ني هو تـو/o >@%] 9+ $8 ا_ ن Iة (و? و/ ‪9 z‬ + ات# ذ ال 3 ا/ و9+ )hلة ن > ل jOI ا>ekG >#Eواتe. هLا gي3 & H _ اP 8C م ث يGةB > لاP c (و? ^CGية ت%^‪) @ /z S‬ المV3 و ح يe ا9ي% $و3 و! ‪H _ K 9+‬ :ي >ة &ن الوPي ‪i j‬ نو/. 9+ :8 ة ا OPQوN :@ ‪9 3‬ + ال حJ >ي ! %&و ال< ا:@ واA! لجنة تح يR تح ‪9 R ‬ + Iية الkواm _. &G< المO /] و \B ()[ ا وا? المنYمين‪5750 B‬ = >E و T%ا 9+ الا( ي ‪ Bo‬ ن‪&@3] X8‬ ,ن3الا_ ا( ي Bo و ن >ين الاPم هن b ا‪>@.S X8 XP‬ ^ ~ وهو اXP الجن3ا? ا( ي o او a  م.  م تX ت)3 ح ‪SO j 9 e‬ $ 38 ن ن وxيC e ;م% 3 & م وزا/] ال%9 N. و/ ‪ Xi‬ ! ال I ية (%ث ‪9 l‬ + الاP c ‪BeCGP 9 3] 9+‬ الجن3ا? ا! ا/ |يBS 'لا ! ا:Iم م  م لGمE لOة > @.يS لجنة تح يR ‪ :e &G< %?‬ ‪9+ ( <‬ الEوا>R الGKي 9+ وزا/] ال%9 N @مو! $%] ال3اTحة ال.3 8ة. 9ـ+ ه w الا( ج - ثي3 الجمKة الم =+ ‪Jm & : €‬ (و? ن@و/ 9+ الCي5 >و‪Q b‬ (% الم Y ه3 ن ــ م المن*? 9+ $ــ /N >CGو/ 9+ ال %c (المح Gة)B :ي3  م. وهو ^3 F و(%] الحم ة 9+ ال@O Bb تح%v &ن 93K e >ن ني هو ;ح /eP ال@# + 9+ ال )Kيني _. هو 8 ,X $# ية وGPوb /Tي5 الح.و ة اA!B ل.نe ‪ 3* ‬ال< ! K /= e لن ني هو ت) ن% ا I ال< تج /V /ا;م8 اثن و,ــو ‪9 z‬ + حيeE (ين|L. و % ; ! هن b (3ا‪P c‬ > و! ;%وا و eC. و^3و! ا& %وا :e ‪f3 #‬الال *ام > ل مl ال‪&G< a3 ) aL‬ الح3اBc الL ن @ ه%و! الجوا:[ الحميمية ,%ا لG@# ي _ ال + و و! >ح3اP 8 و >ن & HTت X8. &G< qو? I : ني هو ال.gي3] ‪ l 3q(‬;3g ن ‪OGq _ 3 ]‬ اP %& لح3ا ‪ c‬ ن ال@O ‪ b‬ ن ا,S ت % X ا9 اتBX8 الL ن > ل h;ي% ا:.@Cوا ‪,* &G<‬ ن اQ(%اv والات8 _. ن%لGOيl ا ن\ &ن SK9 ذل`. و> لLا_ ن@و/  م #%م > و/] ن Iة : ني هو. Q:e م.ن اP #%ا‪9 e ‬ + (مG e الEو Gة ل و { الج :[ ال P3م+ ل) EG _ ال%ولة. و:L; ‪ 3‬ : ‪SO j 9 e‬ > KIة P >ي\ ا/ : ني هو (مGة $# ية ^Cية =% /Tي5 ال@O b :%اD ا/iم ! ‪9 B‬ + ح ولة لال الم)ولية &Gيe &ن 9@S ح />ة ال.و/و: >)O[ K /=ة ا/iم ! لاP |ن D ت K[ ال@O b ل8GواتJ المحمولة لGمواqنين. و م.ن ال3ه ! ‪ ! &G<‬ ا/iم ! ( لX .ن /ا=ي &ن ال Eو/ا_ الا^ي3] ال + ت G+ ;م O%و >HY? &%م ال gة &G< توا,% الح3اc (و? /Tي5 الح.و ة. بقلم: عاموس هرئيل 2020/7/26 'ذا ا& % $#" ‪ ! ‬ ال ‪ ‬ ز ة ا ة &مي ة وا( ج - ا, م &+ ـ* ا ات) & وا( و + لم3=< ;و/و: وو9ي ت8 لي ‪3 5‬ ا /ا تي.ي >م ‪ 9 B .C+‬% , اA! ال وت‪9 3‬ + ال@م ? و>م Iي‪ H & I J‬ ني لGم* F الم D3E ,%ا 9+ ال يJ الح ل+. الL/ Kة لG وت3 ت.من 9+ ال8جوم المن)و‪PU V‬ ـ3اTـيـ‪9 S‬ ـ+ ‪9 R @‬ـ+ اOPQوN الم =+. ت ‪ S‬ ن (*V اW ‪9 S ‬ + هLا ال .J و()[ "K لة الــ3 N" ال + و=8K ال نYيX ال@يK+ &Gن 9+ ال)نوا_ اQ^ي3]‪ B‬ ن الم و \ ! .و! هن b / &). ‪&G< a3‬ ذل`. ( < لو ! ال3,S ‪9 S ‬ + Pو/ ة 9+ &مGية ت RGK > لاP c > ل 3اN >ين ' 3PاTيS و' 3ا!. P.3تي3 & م (*V ا BW ()ن : 3 ا BW لX ‪d3 ‬ >نC)‪ e‬ نL الح ثة. ول.ن وP ST '&Hم لOن :ية ن8 الم3 >ة ن ال نYي‪ BX‬ ;3g_ ن ال f3E 'ل< ' . :ية ال ي م >3 . ال و K _ ال + :@h_ ت* % ال‪&G< jkI‬ ال نYي‪ X‬ ن ,S الKمBS /‪ Xi‬ ! ال‪9 3 % ‬+ '3PاTيS و? '! (*V ا‪P W‬ يح و? ال3 >@.‪ S‬ ح%و ن ,S &%م ,3 المن Eة ال< وا,8ة &).3 ة 9+ تو يl ^Eي3. ال نYي‪i X‬ ـ /‪9 f‬ + ز ـة Pي Pية وا ة OKmة >)O[ الا:8ي / الا ‪9 a‬ + لOن ! واز الK%ا ل‪9 e‬ + وP o الEواJT الا^‪9 n3‬ + ال%ولة وتG ي" الم) &%ا_ الم لية اU 3ا:ية. 9+ ( لا_ > /ز] 9+ ال)نوا_ اQ^ي3] ‪9 B‬ + ; :و! الg :+ 2015 و 9+ Gو? ( OP م ‪B 2019 3O)‬ ا^ / (*V اW ا fHq ال وا/ u المI ] لG%> > _ &G< Pي /] &).3 ة &G< الح%و \ لOن ! / ا &G< &مGي _ ‪9 S ‬ي8 /, ل‪9 e‬ + Pو/ ة (الح v اQو? ا: 8< > يGين ن الجيw ا3PUاTيG+ و9+ الح v الg :+ لX .ن 'mـ >ـ _). '3PاTيS ا نlK &ن الاqــfH وه.Lا ا ‪l8 : ‬ ,ولا_ ال وت3. ()[ اP K%ا ا_ الجيw ا3PUاTيG+ 9+ اQ م ا Q^ي3] ‪9 B‬ + ' 3PاTيS و Kو! اA! ‪ @ >e / ‬ تم . 9+ الO%ا ة تX تK* * ي ] المن Eة ال@م لية >. يOة ا ^ ‪ n3‬ ن dHP الم@ ] ن لوا ‪i ‬ ولا:+. و>K% ذل` تX ت G يS ال وا,% 9+ الموا \ المح ذ ة لGح%و \ لOن ! وت X ' ‪&% fHi‬ ن ال@وا/ ‪ N‬ م (3;ة الموا qنين. ه Lا 38x و;h:e اP K%ا ‪SO ‬ ا . :ية ' fHq Lا JT I ] لG%/و‪ N‬ و '‪: / fHq‬ ال ن mة ‪V3 ‬الح%و . ن تج3>ة الم =+ ال3 م.ن ‪&@3] ( < h^3 !‬ م 'ل< ! تhت+ الm3Cة الKمGي تية المن OPة. و? ن 5 تX الا> ‪9 yH‬ + لOن ! >h! ' 3PاTيS : lG ال< (*V اW &ن 3q R اX Q الم ح%] /P لة * و,ة. 9من ,8ة &Gنl >h:8 لX ت.ن تنو‪+9 j$ : S a‬ (*V اW > ل8جوم. و ن ,8ة ا^n3 ه% _ >KمGية $% %] P وم >8 'ذا تم ‪8 l‬ ,م 8 . 9+ ه zL الاثن (% ‪9 v‬ + وم الجم Kة ( ث ! &G< الح%و >ين '3PاTيS وPو/ ةB لا O%و :8م ح ولة ا: م ن ‪(*V SO ‬اW ( < لو ; : 3 تEOين >@. ‪i S‬ ي ‪ $3 O 3‬ > ل وت ‪9 3‬ + ال@م ?. 9+ الO%ا ة ا l Gq :ي3ا! I ] ل EG 3Tا_ ن 3 ة ^ ‪9 3I‬ + Pو/ ة ‪ >l m B‬ >يوت وPي /] 9+ ن Eة >G%] ج%? - ( /$يCية) $م‪9 5‬ + الD3E ا3PUاTيG+ &G< الح%و . و ن ' fHq الن / هLا ال aL />م :e و,e :حو > لو! 3 ا Oة لGجيw ا3PUاTيG+ لX ت.ن هن b '‪9+ > _ m‬ اQ/واd. و>K% ‪P & _ >I\‬ ه ,م ‪ q l‬ 3Tا_ 3 و(ية ن dHP الجو وا \ لGجيw ال)و/Ba ال + اl Gq ن8 الني3ا! المI ] ل EG 3Tا_. 9+ ال# CGية &% 3mاN ا Gيم+ ‪3O. ;‬ ' 3ا! لX ت‪>K% RGk‬ ن : (ي 8 الح) V &ن &مGي ين =%ه – اi ي ? ي3; لGجن3ا? ‪GP XP ‬ يم :+ 9+ ال 3Kاf 9+ ; :و! الg :+ ( ن 3) الم =+ والا:Cج / الk { 9+ ن\ Q,8*] ال3E الم3;*‪9 a‬ + :Eن* 9+ >%ا ة $38 تموز. ال*&يX ال3و(+ اU 3ا:+B &G+ ^ ن|+B ه% الولا _ الم ح%] 9+ ا OPQوN الم =+ > لا: م لمو_ GPيم :+. 9+ (ين ‪ / !‬ ' 3ا:ية iي3 /Pمية ات8مl ' 3PاTيS > لا:Cج / 9+ :Eن*. الجمKة الم =+ زا/ '3PاTيS > و/] اP gن Tية 9+ م ;و/و: B /Tي5 هي|ة الا/; ! الم@ 3;ة 9+ الجيw ا Qي3;+B الجن3ا? ‪ b /‬يG+. و % ال < يG+ \ /Tي5 الح.و ة الO% S ووز 3 ال%9 N >ن+ i : 5 و \ /Tي5 الا/; ! ا9يJ ;و^ 9+. و م.ن الا 9 3ا} ! ,* ا ;Oي3ا ن ال G ا_ تن و? ال)ي Pة تج z ' ــ3ا! و(ــ*V اW. الـولا ـ _ الم ح%] زا _ الjkI الا a &G< ' 3ا! و(‪9+ 8T CG ‬ال)نة اQ^ي3]. يG+ ROP وزا/ ال‪3 ] HO ‬ وا(%] 9+ اq / و xيC e الح لية. و % (%v هLا ‪SO ‬ > KIة م ن ا i ي ? GPيم :+. بين الاحتجاجات والغواصات XYK ال3 ا/ا_ ال + ات#L_ ># و~ ' 3ا! و(*V ا‪P W‬ يو,‪9+ 88 ‬ الن8 ة لي‪ 5 : i 5‬ و ;و^ 9+B >S /Tي5 الح.و ة >ني ين : ني هو. : ني هو الaL > يl ' 3ا! 9+ :z3Y ه+ الI ية الاP 3اتيجية اQول

© PressReader. All rights reserved.