Al Ghad

الطويسي: الظروف الاستثنائي­ة تخلق أدبا استثنائيا "الثقافة" تعلن أسماء الفائزين بجائزة "كل مر سيمر"

- عزيزة علي Azezaa.Ali@alghad.jo

عمان3و: ة !9 +واAQة تح;M /و5و3ا" t! ا Yل C> هa` المcا ‪Q 5X‬ اءP !‪u 9‬ %و_ ا( ثDا ة !9 ز+6 ا( ثDا9 " وQاءP /مIاهمة 3و: ة ‪\c- +6‬ الوزا‪!9 5‬ توث +%W ة I3Yا3 ة !ـ9 تاDgR5ا الو9DB" +c Dا C> الn%و_ اt( ثDا ة تg XCا ا( ثDا ا.

و mCا_ الVو ‪C 9IR‬ > ا ‪R ZX‬ ح9O الوا\= +ــ‪v 6‬ ــلاs الــNــAــ­اXاP الح ة الـ ـ9 توث ال حوPt" وC> الجا‪Q ‬ اءP ل w/ ; Cهم ة الI%X وا ‪!9 ZX‬ توث هـa` ال حnاP ال اgR5 ة ال ?او> += +J(Iة ول9 ال?A;" وا( جا ة لم%W ة الحn% += ;اRة ا3 Nا5 ! %وx /و5و3ا.

و:ــ%y وزRــ% الث@ا!ة" vــلاs المJتم% الLح9E الMa :@; !9 +@% الوزا 5" Cه;ا_ الجا %وzR ث@ا!ة ال ;و6R وتوث الـaا/ـ% الجم? ة" t! ا Yلـ تDو{ DRا = تجاZ5 الO ا ة والANاXاP وال و+ اP ال 9 (ج ] هa` الم%W ة اt( ثDا ة ال 9 :اAeا المج م= vلاs ! % الحn%" Uة XC ة ت?c% :6 الوا\= الم?ا| وتEاG K ال و+ ة.

وeCــا5 الVو9IR Yل‪C ‬ > وزا 5 الث@ا!ة (و_ ت cV= ا :ماs الEا ‪!9 ‬ / اZ" mYا!ة Yل C:ما‪m Y s‬ ا! ة تg ا5ها لجDة تحO [" و‪ ?} N3%‬ ا :ماs !9 +ج ة C!Oا5 ال 9 تL;5ها الوزا 5.

و ;و5`" eCاX :bو لجDة ال حO [ ال%وا9 هاe[ d%اcRة ا :ماs الم@;+ة ل جا ال 9 \;+] ‪\c- +6‬ المNا5/ 6 ‪+g o +6‬ المحا!nاP" /ما :%‪vt y‬ ا5 الDLوf الEا ا: ماXا : Qمال اP الI%X وا

NRا‪Y 5‬ ل C> الجا تA;_ Yل ال %وzR لث@ا!ة ال ;و6R و/ ا ة ال و+ اP و(~ المث@E 6 وال?ا+ة !9 المج م= ا ‪!9 93X5‬ Cو\ـاP ا ز+ــاP والn%و_ الgاGة" وتو! % +ح و ث@ا!‪R 9‬ وث W ا ا !%اX والجما:اP !9 ز+6 هaا الو اء" وG5; تEاG - الح ا ال و+ ة وBــ%€ ال O o" و+Nا:% الDاx واE3?اtتA[ و:لا\اتA[ !9 هa` الn%و_ اt( ثDا ة" وQ?- هaا المح و الث@ا!9 +و لا ل‚:ماs الDE ة والث@ا! ة" و+L;5ا ل cاWث 6 والمA م 6 !9 هـa` الم%W ة" وBC @] الوزا 5 +LDة kolmorsaya­mor. gov.jo ل aA` الUاRة.

 ??  ?? جانب من المؤتمر الصحفي - )بترا(
جانب من المؤتمر الصحفي - )بترا(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan