Al Ghad

‪ 251‬ ليوI دينا أ باT ال>نBوS بنRاية QAيراI 11 مليا* 1ي4ا* م'3'1ا& "اس%ثما* أم'ا0 ال/مان"

-

عمان - _

‪ U] l W ‬ا 5ا– الDاتجة :6 ا5تEا{ \ مة المحnEة ال?@اR5ة الO ة +@ا35ة += / Eة ال N%اء 126 + و> DRXا ‪A3 5‬ اRة ال?ام 2019 .

و‪C> D]‬ الDL;و€ nDR% Wال ا !‪ 9‬ ?} ال E%f ل VوR% ا 5ا 9m المم و/ة ل مJ(Iة ال?ا+ة ل bما> اQt ما:9" وا\ا+ة +NاR5= : Aا ل ?n [ \ مة المح nEة ال?@ا R5ة.

و X:ما للا ( %ات ج ة ال ‪aEDR 9‬ ها ال DL;و€" Cوmح] الI@ا_ C> تو\ = +a/% تEاه[ ال 9 تم] +vJ%ا += e%/ة 5ŸRة :ما> للا( ثما5 وال VوR%" وال 9 ت?م- : تVوR% وتو! % !%f +g Eة t( ثما‪GC 5‬ و‪C s‬ +ا3ة :ما>" ت A;_ Yل تمO 6 ال DL;و€ +6 اt( ثما5 !9 المNاR5= ال 9 تثc] Q;واها اt\ LاRXة !9 ال @Vا{ الg;+9 وال VوR% ال?@ا M5.

و\ال] الI@ا_ ا‪ K3‬ ال%d[ +‪XC 6‬ اء (و€ :ما> المال9" aE3 الDL;و€ :م ا‪e P‬ %اء ‪!9 C(A[‬ :ـ;X +6 الN%/اP المIاهمة ال?ا+ة" وال 9 تم از م ا3ة +%ا/ ها المال ة"

وال@ا‪: 5X‬ ال@ ام وزR= 5Cـا– (DوRة +I م% و ال ح;R; !9 ال@Vا{ المL%!9 وال DLا:اP ال حوR ة.

و ـ ـDـ] C> eـــ%اء ا (ــAــ[ Rـ ـ[ : C(p ت وا! += ال وAQاP اt( %ات ج ة ل DL;و€ /مI ثم% BوR- ا Qــ- ? ;ا :6 المbا 5اP" وذلــ’ D اء : ت@ [ XCاء الN%/اP وال و\?اP المI @c ة لAا وال U %اP الI?%Rة ل‚(A[ mم6 +?;Pt ال?وا ; اt( ثماR5ة المI A;!ة و+I وRاP المgاB% المح;‪!9 X‬ الI ا(ة اt( ثماR5ة ل DL;و€" ا

و\ـالـ] Y> الـLـDـ;و€ R?م- Wال ا !9 الم %اW- ال ADا ة ل c;ء ‪ED a ‬ +N%و{ ز5ا:9 !‪DQ 9‬ وZ المم Oة" و( [ XYا5تK وتIوR +D جاتK ‪\c- +6‬ e%/ة + LLgة" /ما وت [ +vJ%ا Y\ـ%ا5 الI %  \ا+ة +%ا! ( اW ة

وت %! A ة ‪!9 Q;R; ‬ +; DRة ال?@cة + ‪v 6‬ لاs ال N%/ة الو DB ة ل Dم ة الI اW ة.

وeـ;‪C> : PX‬ XYا 5 الDL;و€ ت?م- mم‪!b- C 6‬ المما5(اP ال 9 تحO[ :م- الDLاRX ال @ا:;Rة" ل حEا¡ : C+واs المJ(Iة ال?ا+ة ل bما> اQt ما:9 وا( ;ا+ Aا" ا DRXا5" Yذ وG- :;X الI o الممDوWة لUاRة اj> ‪C 40‬ لo ( Eة" و+6 mمADا الI o ال ‪ [ R 9‬ +DحAا و! n3ام الم %ا حة وال 9 ت[ ا( ح;اثAا ! ‪Ae 9‬ % ceاk +6 هaا ال ?ام.

 ??  ?? />يس, =ندو< ا;ت:ما/ 9م3ا8 ال7ما6 ا5جتماعي 4ل23 الس1ا0 - )من المصد/(
/>يس, =ندو< ا;ت:ما/ 9م3ا8 ال7ما6 ا5جتماعي 4ل23 الس1ا0 - )من المصد/(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan