Al Ghad

"العي( 9المرة Sير".. عائR& يمل9Qا الفرP اس%ع(ا1ا Oس%قNا0 "ا@?-A"

- Muna.abuhammour@alghad.jo

التسوS لل'يB وEراW الG'Gو& وال لوياL وأyواL تC)يراL ال'يB التي ت-و_ الMواz تM'ر الGوا[ني3 بOرAة P ا OKة

عمان

ين)Hي الالتQا} با+?راWاL الو%ائية و BK} الاستRتا سواW دا wr الGنQ& أو Kن Bا تJو} ال'ائ LZ بQيا * اV%ا _ وا ByV%اW

الL?cة ال 9 !%m Aا Qا حة /و5و3ا" ‪d5 K3C tY‬ ‘ هaا ال? ; 5 { الE%Wة !9 \ و ‪D C Z‬ ا K ال 6Ra ل[ ‪6I R ‬ لA[ e%اء الملا ‪C p ‬ و الg%وœ +6 الم s D vلاs :V ة : ; ال VE% المcا5£.

! ‪5 6 W 9‬ تc] :ا ة الI ‪ C 9D‬ و C+ج; ل%W ة :ا ة ثا‪RC 93‬ ـام : ; ا mح الcما5£ ?; ا 3t Aاء +6 الم?اR; : ا W5ام وذ Ž ا mح ة ل@bاء Rوم /ا+- %!@ة C!%اX ال?ا ة.

و ;PC ال?;R; +6 ال?ا لاP ا 3X5 ة ‪R 6 ‬ +DازلAا !%Wة ا( @cاs ال? ;‪ l W H‬ ازXا3ـ] e%!اP المDاز ‪ s‬ ا

وت E] الgال; Yل ا<\;ام ال cO % واللا!] : زDRة ال? ; وا( g;ام المcV@ اP" :ازRة ذل’ Yل cd5ة الDا‪ x‬ ?وR} الD@¤ الMa :ا3و` vلاs ال? ; الما 9m.

الE%Wة المD@وGة ال ‪5 9‬ ا!@] : ; الVE%

- (تLوR%: +حم; +Uا bRة)

 ??  ?? R9فا8 يتس 63M3 بر 1H, عا>`ت GO ا;تعدا2ا 5;ت1-ا8 عيد ا?ضحF الم-ا/h
R9فا8 يتس 63M3 بر 1H, عا>`ت GO ا;تعدا2ا 5;ت1-ا8 عيد ا?ضحF الم-ا/h

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan