Al Ghad

]رD مN%Vرة Zب,ي=ة ت,اع(a علA ;رD ال,عرا&

- ع`C علي ع-د ala.abd@alghad.jo

عمان

- ا;رc علA ترتيb سريرa ف> ال NIاP:

- ا;رc عل‪K A‬ ع'1 ال(*d ب(O من اس%f(اe المIع(: لو /D] ت%d‘ ح%€ الم‪+6 R ;‬ الI?%اP !اW%f \;5 ا<+Oا> ‪C> : ‬ تI g;م ال;5œ G?وXا وهcوBا ‪+6 ;t‬ ا( g;ام المL?;. !aAا ا‪6+ %+ ‬ ‪C K3we‬ > Rم; IQ;£ الNDاk المV وZ وIRا:;` : ال g ¤ +6 /م ة ل I] \ ة +6 الI?%اP الح%ا R5ة.

- ا;رc علA أن تركن سيا*تg ف> مVان بعي( CليR عن المVان الX) تري( ال'K' ‪E 0‬ ليW:

- ا;رc علA المL> لمV%b زميلg ب(O من E*سا0 *سالة ICيرة لW: ‪W M‬ اs /ا> ا +% + اWا و ‪cI‘ R t‬ ?V - :م ’ و:ـمـ- ز+ـلا ـ’" !م6 الم‪C bE-‬ > تaه‘ IED ’ لمO ‘ ز+ ’ ل cg%` الملاnWة Cو الم? و+ة الـ ـ9 ت%R;ها ــ;t +6 / ا Aا ‪Oe- : ‬ 5(الة \L % . !aAا ا +% +‪5Y K3we 6‬ اWة ‪+6 Au%£‬ الج وx ‪+O c’ v o‬ لIا:ا‪B P‬ وR ة" !bلا :6 المIا:; ‪W%€ : ‬ الم‪+6 R ;‬ الI?%اP الح%ا R5ة.

- Cلل من الV`ربائية:

اس%f(اe الجRية

 ??  ??

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan