Al Ghad : 2020-08-13

26 : 26 : 26

26

26 الخميس 23 ذو الحجة 1441 هـ - 13 آب 2020 م \ LKN الخ' >" ‪W U$‬ الم ^ و (ا T U= ال b8") ‪ &, " ‪W U$‬ ا :&ا ‪ \8] L 9‬ 6م5 ا &/ ا- ,+ " &/[ة \( ا يY+ ه&ا i ال $Kا% وال$ B ة ي5 .: Z/ ال fNH و.! \ . >" ‪W U$‬ا < م = L \8] \LKN الخ' 6م5 . &/ ا- ,+ ‪ L% & " ‪W U$‬ ال ي&لة ‪" الB&/[ة و" ‪fL [$ =‬ا :C م / الم H ^ة. >" ‪W U$‬ال‪" $A ا: ا?ي( ه& ا Pم لية وU&~ 6 / ‪KLK ‬ >" هي I% لية ^Cي W >" 7*س ال& jU. و/O; .Q ه XV ا Pم لية Oي \*Zة+ ‪.7 @ ‬ ا/\* jZ >" > W ا ة ال8&/و 7: ا Pم لية KPو ‪ / 6 w‬ ^ Vا >" ^( الB$&F ا/\*jZ ال 2 %+ و>" ^ % الm ي5 ا /\* jZ ال 1 %+ و>" الB$&F و ^ % ال m ي5 ‪ Z ‬ ا /\* jZ ال 0.5 %. ƒ آ- ‪M7 Z L&‬>" $A @: ا?ي( ه& \‪" Pلة KPو ‪ / 6 w‬ >" ƒ: ة وا WKP. هVا المƒ ا/\*D >" ذ/وW ا ة الح لية ال‪+3 ‬ وه & الم &, ا " ا ة 2008 + Pي‰ qb >" Pي$M .U( bN ي( ‪4 5 ‬ . بقلم: آفي فاكسمان 2020/8/12 ال$# م الم ل" ا! م ا ا ول ة الـ8ـ&/و7ـ + 6م5 . ــ&/ .-ــ ,+ *)( الخ'&ا% ا : C $ ?ية لB$A @: ا?ي( >" =<; ا :&ا9 الم لية وال ي I% الم لية و G H7% ا < م = >" الB$&F. D ذلA+ >" Pلة @O 9 آ- L ا> MN س ‪ KLK ‬ ل$ J H ا T U=S > ‪R P Q ‬ ال$# م الم ل" Lم 58 . ‪&Q 8L Q‬ .[ ‪C8 YZ‬ ي ه XV الم W+ ه V8ا KNL/ ا T U=L&Q >" الB$A الم ^]S >" \N L ا :N ا/ الم ل" لBb$A ال‪ H7 SV‬ >" L&م الC a` الم6 " و>ح_ ا-' / ح مbة \ K= ال$# م الم ل". &!ة Uي&= ‪ و‪\*H" dU‬ >ي وc ال8&/و 7+ ه" :ي$ /L& الخ' ال ?ي " الSV \; >حMT >" الN L . اQe هVا ه& ال ي$ /L& ا ^C ا Pم لية+ Y P \ ‪ $A LKN ‬ ا: ا?ي(. :ي$ /L&ه % المخG W ال " \; >حT >" \N L ا : N ا/ الم ل" ال f + >" ^ 7 &Q ا وR الم‪ C( 6 "+‬ ا7خ*‪DL : g ‬ >" ا: Z/ الfNH وهB&J ‪KLK ‬>" ا :&ا9 .و &!ة 5 \خ*يh ال T $يd لH ^ % \ج /Lة+ \; ا Z =ه ال ال i. "اذا \حjNN :ي$ /L&ه % ا: م ا/ \*H" ال& ` و &! % ا- , 5 اOl 9 >" ال Zل; و>" الB =+ >bيس KZB ا . ‪ H7 Q‬ هK &! % هB&J ا- , >" ا: Z/ ال NZ/ا%"+ KU/وا >" $A @: ا?ي(. - (. n ب) ال " ا< Nب ا 7خ* 6 % >" الB&/[ة+ والمس : F الHخT" لــ‪L 5‬ ـ8ـ&Q المb8Hة الـ&PـيـWK ال " :ي&ا! ا T U=: "ا:C م /ا% الN' ~ ال ج /S ال " ^ j7 $خ*)ة BU( ا ة+ ‪.Q DU L& ‬ \ ح 5 >" ا< N + و\ amي ال '&/ا% >" ال Zل; " ا ‪" ا : ا?ي( P ل& . M7 ا ‪8H iZ 7‬ ( ‪B 7 DL : ‬ ي "+ هVا ‪XKN ZL ‬ا T U=L&Q >" $A @: ا?ي(. وOي ب ي]ا7ية ‪ T=9 ‬" ال N L ^ ‪" ال $ة+ وKNL/ >يM ا -' / ال ?ي ية لb$# م الم ل" و[م&=X . م هXV ا -' / وا م :ي$ /L&ه % ح مbة. Y P الB$A الم ^]S+ "ال‪ZL g N L ‬ ا -' / ال " \ح‪L NN ‬م‪.Q 58‬ Lƒa K /!ة ^Bي W " المK, ال TNي والم ‪ L=W nK y &:‬ ال&<" >" او: J وا Z6" ال ي : % والجم &/ ال&ا:D+ وال م8ي5 5 الNي م : KZ ا= $ :Y". \LKN المخG W ا T U=Lة K= اQe وا[B„ ي5 &:y – <ــ‪ &:y N( R +‬ >yN >" الN L الf . الخ' ا ‪" @: ا?ي( >" ال$dT ا وR 5 ال Zم الح ل" ا =ا= ‪ 7% 8& dZ6 YB ‬ ال$# م ا‪ T U=S ‬وdZ6 و: ?( ا ــQ >" ( ا ة ^&/و 7+ Uل&ا >" $A @: ا?ي(. 5 ا!ـ( .‪ZL Q‬ 6&ا ‪.^C T &/W‬ و6& P ا -' /+ م( ال N L + ا YU ا : N ا/ الم ل" – ‪ 5 7&~‬ ا /W ال)&?ية ال " \Z g الخ' T يq خb *ة Y P \LKN ا% $A ا: ا?ي(. ا -ــ'ــ / ـZـ و6ـة Y P : ة ‪ L%+ & ‬ $خ*)ة !Kا (1)+ $خ*)ة (2)+ &:'ة (3+( &:'ة ال < لية (4) + < لية (5) و < لية !Kا (6 .( \LKN ا -' / ‪U&W " ال$# م الم ل") وال‪" ^( ‪ 5 W U$‬هXV الN$&ا%+ ‪3 5 ‬ – 5 >" ‪W U$‬ ا T U= ال b8" وا :&ا9+ 5-4 >" ‪W U$‬ا < م =+ 3 – 4 >" ‪W U$‬ال ي&لة+ 3-2 >" ‪W U$‬ا \ T % و2-4 >" ‪W U$‬ال‪ـ" $A @: ا?ي( LـNـK/و‪ Q‬ ــQm "@Oــ 9 آ- :ي8&Q .^C \ح LK لb$# م الم ل" N/7ة D :N ة+ 6م5 ا &/ ا- ,+ ‪.Q YB ‬ و: =ا% ا Q ل‪*j Z6 ‬>" ا ا -ي W >" ا< Nب ا ة. و‪YbG " ا G/ -'ة \; \$ يN ‪ < ‬ L ة ال Uة "U' < % Zي$ة–24.1% 5 Udb وgا : Q 8+ و19.7 % ‪db 5‬ ا < م = لbم ‪DL H/‬ ال tTي W. >" الخ‪dL+ ‬ال* W ال " L&!K >ي ‪\*H" -' ‬ ال& ` و‪MZ ‬الNي&= ال " :‪DU L& ." $A @: ا?ي(. >" ال&jU الح ل" KNL/وQ >" $A @: ا?ي( Qm ال B$&F \Tم ‪8 K‬ ا ة . م \ح LK% ا ة+ وال$# م الم ل" "Lح &S الح wK و Lم >" الZم(". و Y P \N L ا :N ا/ الم ل" ">" /Lxة TUي W المK, Lم58 الN&R @Q -'&ا% $A ا: ا?ي(+ " ال Zل;+ 7جح&ا >" \ K?ة !]` ^Bي 5 الV< >" ا :&ا9+ وا< =\ ال ال$ J H ال b ي;". D ذلA+ .=ا` ال$# م الB$8" ‪ yB \ L NP ‬ &\ي W اz Z 7 ا T U= الحNيN". B 7ة الB' لة ال Zلية و<ــKم اليNي5 >" :ـ&9 الZم( Lم‪.Q 58‬ \مس ‪ ZU% &‬ الجم &/ خT&{ K-& \M+ و>" ا< Nب ذلA هB&J >" ال'Yb+ الSV :يPK | اL) ال الB$&F. :YB آ- لbمس : F الHخT"+ في الخارج يوجد خوف من موجة إفلاس المخ وn 5 ال& ` .=% ال ه ب /xوc ا &اR 5 ا[&R -'ي W >" ا :&ا9 ال Zلمية. >" $A @: ا?ي( ‪ L=W " .Q ZU&Q L&‬!WKLK لbمخ وn " ا: Z/ ال NZ/ا% (ا [&R) وV لA :يYZT ا: ! < + و‪ƒ=S L KU‬ ال &!ة ا > c ل Hb ^ %. ه Vا الخ ' Lم 58 . ‪ L Q‬ ح ‪ P fN‬ ل & .Q الB$&F ال ج /Lة ‪7 jTbU‬ ' ‪U 9 ‬ و6 ‪YB ‬ ‪/.c dZ6‬ الم R .و ‪ 5 -&> ‬ - /W >" ا < م =". $A @: ا?ي( ‪" Z#; الKوR ا/\*D+ "وP&ل ال‪ ;+ -' < ( ‬ :يم >" الTي5". الخ ' ه& ‪8H D \*‬( - { >" الH ^ % ال " ا-V% ا < م = ‪WK * ?‬ \*Zة. [ـ$ـKو9 ال$‪KNL KN‬ / ــQm ا < م = الخ'ي + "/‪qbBL jLKL"+ ^ 8 L"‬ >" ا/! ` ال Zل; P&ال" 9 \ bLي&Q =و / .و ‪ BL \N ‬<ŠH ا 7| ال Zلم". اذا و[( !]` ^Bي 5 الH ^ % ال <ج] <5 الK ا= >‪U Q ‬ يمة ا [&R الخ'ي ‪L W‬ م‪.^C yB \ .Q 58‬ وLـ]=ا= الخ' لحKوw &!ة وا:Zة 5 ا > c وا ة >" ا T U= ال&ا ZU". ‪$A Y P‬ ا: ا?ي( ">" Pلة :حY ا &ا ‪ G R‬ ?bة 5 هي I% ƒ: ية+ > Q الم C م 5L المƒ: يي5 Lم58 .‪L Q‬ جKوا [Z& ة >" \حNيf ا[&R -'ي W YB ال ي&لة الم $خ*)ة. ه Vا ا Lم 58 . ‪ƒ=S L Q‬ ال ا H 7/ ال ح& ‪ P %+‬ :حY ا[&R [ Bbة". فجوة مقلقة بين وضع الاقتصاد والأسواق ‪G&R حj >" . ا ة ي5 ا T U= الح NيN" وا :&ا9 الم لية - ه Vا ال & ‪N D6‬ " ح]Q !Kا+ >" Pي5 \ Z>j .: Z/ ا [ـ&‪ R‬ <ة 5 ال ^&=+ ال " >yN \ ا!jZ >" K اLة ا ة+ P ل & ل; 58L ا ‪^ ( z Z 7‬ >" !ميD ا7&ا~ ا [&R. وY P \حbي( $A ا: ا?ي( >Q :YB ح م( ل‪XV ‬ال*ج&W ه& \*Rx المC م 5L+ ل58 >" ا:&. الح % / م .Q ال*ج&‪jaKP W‬ >" ا< Nب 6€ ا : C $ ?" ل bي&لة ال ا :&ا9 < ‪fL G 5‬ الB$&F الم ^]Lة >" ال Zل;. ال*ج&‪ W‬ ي5 ال '&/ا% >" ا :&ا9 الم لية و>" ا ‪ T U= ‬ ال&ا ZU" ه" " ه ‪L W‬ م ‪.Q 58‬ \] ‪&/W T KL‬ ^Bي ‪&W U W‬ ال) / ال Zم+ و Vا .Q \ ‪\ 8H(‬ KLKا " ال H ية لbمخ ‪ 5 G W‬ ! Y7 الم C م 5L+ Uل&ا >" $A ا: ا?ي(. "‪ L% & ‬ال5LK الم \*Zة Lم58 ‪\8&Q .Q‬ !]`ا 5 الN و‪O g‬ ي الb Nة لـ =ا/W+ والخ ? ال " ‪<5 : $ ‚‬ ذل‪L A‬ م‪\)D .Q 58‬ >" ا- B / NPيN" $ <ة ال$# م الB$8" >" ‪ 5 " $A @: ا?ي( ‪ D M7m ‬ ال ي' W

© PressReader. All rights reserved.