Aا‪5t T x‬ اB'د .. اBه ر‪ W G U‬ ا"x G J.. <!H([ ح !T ح$(' .. a = ‪G WR ‬رX م& ا‪,R J Z 3 MAB(h/$ ..‬ %,ر (L .. ‪A8U J * z 8 ‬. ا Dد LA&

Al Ghad - - 29 - خالد العAيرH Khaled.omeri@alghad.jo

عمان – تطI "الHد" علD قرائهاG من Fلال Mاوية ”فاKL بريJ“G ل=قد6 لهم وج9ة منوعة ودLمة من أ9Fار كرة السلة اNردنيةG إلD جانO كواليس الن<و6.

',W ا 9D د‪DG f‬ ر ‪Y A TRx‬ ا NU اBه - / * ا"x G J ا < MرJ م~bرا G W م J ا (اZ الا\‪ G- D ‬ح(5 ) م ا ‪G W v ƒ L NU ‬ ا ح U ا $ " ` ا ;G= ا ‪ H- B\ ‬ م& ‪L ` <\ ‬ *ر z م *Y ‪Tv ‬ ' HP م& ا ; HG& ا $ RL& 8ا ح ‪P = D &‬ ا . a(

‪* TRx 5 8) ‬ م ر@ ‪G W UA ‬ ا! ,$ AاJ (ا د): ‪V ` "a =‬ ا ;G= اB\ ‪L$H= \ ` H‬ اA ـ,ـ [ ا % , ا D G W \ D] اB'د Z8 (L احv A ا ;G= اB\ H م& ا P Aˆ L$H= ا R(U ا D,ر‪G W X8 ‬ حر/ ا + راc ‪} * ‬ \ ح /(8A' - 8ا' ' D L ر/C G W ا ,k J ا Dر L8 ` *ر z ا D$HR م& لا ". HG

‪j v: 8 ‬ "ه : م راJ / Hر. aر< ‪ W G J‬ ا ر8ا = x8ر8 ا Rد- 'ح& T 'ح ‪

:]L 8 "

8ا! +رU: "'ح& 8اMABـ(h/ـ$ـ ‪zL '$ ‬ ا‪Tv ()#‬ 'HP ا ; HG& ا ‪* RH D&‬ ا‪D R ‬ا RDد.- 8هIا ‪ ا 7D A/ ".

8 ــدi !~ا ‪G 6‬ & ا"xـ Gـ J ا bBر. ا حدM# ‪8 W G ‬\ــ(U م, ‪ L J X8 ‬& ا NU 8ا ;G= 8ا DدAب ا $ ‪P = D zL‬ ا (a - ! م ‪ R(5: U^ Y-‬ " ح‪NB z‬ لاG= ا 7D A/ L د NA8 ا DD t !(ا` / c ! م ‪<8 U^ Y‬ ^ ر - ح 5 ا'+ ‪6 G RH#‬ ا 7ر8".

/ j7 ا D Y اBم ر/ ‪A ‬ ا ‪A T x‬ ا #- ا NI !‪ & t NU ' pD 6 zH‬ 8ا D P = ا (a ا58B %ر. ا $ - ‪{'9 ` L 6 H A^ G&‬ م$ ر 6 ا ‪* $ ( ‬ ا cUAB.

‪A 5 8) ‬ا # * حد 6p ـ (ا د): "م$ ر G W م ــرام- <'ـ < + ] V ـW ا م 17- D/ <' م ح‪8 YD‬

8: "آمـ‪

8ا! +رU: "ا ;HG(c ا I & ‪ H# ‬م T9 * ا $ ‪ D (c zL-‬ ا‚ ‪ L c‬ HPر. 8 „9ر c8 7L% \ د-

8! ƒ Aا‪A T x‬ ا # – <حد <*v ا ; HG& RL A. آ! – ا v(` G W

‪NU ' pD h8 |‬ ا ,ر z L D(!T ا ‪\ '= V W HRD -‬ ا ; HG&: م رN L(x b8 د ‪cC 8 U HG(

8)ــ 5 ا ( : "^ ر' ا! را ا )د هIا ا م- 8)رA' م u ا ; HG& ا I & لا H رc8 م& ' (م ا j ا‪L 58B‬ ــ cUAB- ا ,رZ / م "Lراt م(ه T9 H".

8 L]: "! R(م TvL لا HG& < ‪L ;M M 8‬ ‪b;5 R * ‬ ا , ر. ا ‪8 & HRD -‬ Pرˆ ا P AاJ G& ا! را ‪* ‬ ا )د م] ا ; HG& ا H7 ب".

V ــ‪h W‬ ــ|- HGر ا ـ;Gـ= ا د د L ,(> /,ر (L <حDد ا P+ =- ‪* = L 6 ! U G&‬

Z,(> ا ,ر z ا R Uم م& ا ‪RL( 6: D7 5-‬ "هI ا $ م ‪

8ا! +رU: "*ر R x ب 8م ح‪ =- YD‬ ‪ ` x cV8‬ ا— '„9ر L (A. (ا ح c اB!(U) * ا د NA8 ا ‪cB DD t-‬ هد* هIا ا D(!T ه( ا D *$ ‪Y 8 ‬ ا 7D A/ ".

vb] مدAب UV8اNA *ر_ /ر. ا $ ‪NU L ‬ ا ر X

8'7ر ا ر ‪(A. Z X‬ Dد‪HG 6LA‬ ر ح6L $ ا ر!‪ W G D‬ (ا'$ رام)- \ ` *9 : "W D ' ا 7, ` ا \ DدLA HGد ا ح *¢ ا (L ' - ‪(U | G A L ' „ ‬ )ر H ".

)رA ا ح U /ر. ا $ - ‪A8U J * z ‬. ا Dد LA& Dد. ‪} *

8! R (م ا ح U ا $ LدAا! / * ا"\را`اJ ا‪ () ‬ا IP D. *ـ \ــد58 ا Dح XراJ L8ر' مŽ ا دA = ا „ر‪8 N‬ ا D - AU8ا! \د8 هI ا , ‪L J‬ +ر R مر' - ‪ != ‬ م ] +(AاJ ا ح ا (L .

xـ A: لاHG ا D P = ا (a ا58B %ر. ا $ - محD( ‪G U‬ Lد & G8 ا ‪L $P HGC-‬ ا p ' م& L+( " G˜ ا ( j" 8ا <) D # (م ا ‪8 Y DP‬ ا D ا D X& LدG(. م& ا ح U ا ( j- 9Lد> ا D$ هD * '7ر ا H 8ا ر8 Ž ا $ ح Dد ا HR .

G D# "ا د" م& م AU م(M() - ‬ ر 6a8- م& <\ ( م D9 دA = ا ,ر ‪ D(!T L z‬ ا د د.

‪*{c AU- D 88*R ‬ ا DدAب ا (a هTp a =- „ر ‪UV UA‬ اA. ا NU اMAB(h/$ ‪x8 6 a H D ) G W‬ ـرa8ـ6- ا ‪pD ‬ ا NU م& ا 7D A/ هIا ا D(!T حد د '( G ا ; HG& 8ا 9 t ا ـDـ ـ c8- V ــW \ '= ) م‪R L 6‬ د ‪6 £ A T‬ ا ‪HR D$‬ ,ر z.

اللاعبان محAود عابديB وعلي الOعبي في بطولة الQولف - )_(

الQAنI الأمير]ي را\يم راي[ - )مB الA=در(

أحAد الGطيب يوقK على ]^وفا> ]فريوبا بحضور رDيI النادH وCاDبW - )_(

اللاعب محAد حسوCة - )مB الA=در(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.