Al Ghad : 2020-08-23

20 : 20 : 20

20

20 و الاحد 4 محرم 1442 هـ - 23 آب 2020 م ات IW لWان @ابان في Uلمانيا سRوا بالLرطة بدلا من اNسعا4 وذل` بعد Eصابة bUدCما بجروX _راء M:ر F_اd bUد مح5ت U_ 3Rة المحمو eZ وتبين لر_اZ الLرطة Uن الLابين Mانا يحاولان ال:8و 2لS المحI حكمة اليوa افعI ما @ fg .. لكن لا تiلم اbدا h .. تمي3 بما @ fg .. لكن لا ت7كبر ابدا h .. =اصم من @ fg .. لكن لا ت 7Lم ابدا h .. اYض ‪M a‬ ما @ fg .. لكن لا تجرX اbد نكتة اليوa و bدة ب7خا4 من CUلRا 7MUيرe م :جلة UرقاG الLباب [ تلفونRا ( 52ءة – يوسفة – محمدة ‪U B‬ @رفة) نوافذ شعرية تjبS الر_ولة Uن تدن< سيفRا قد ي6لa المقkداG سkا2ة ي6لa حnيرة اليوa Mان ‪C f‬ ناc نخلة طويلة _دا _داe وMان Cنا ‪U c‬ ربعة bيوانات (Uسدe قرد ‪F e‬ رافةe سنجاب) قرر الاربعة ان ي7ناف:وا فيمن ي: 87يT ب:ر2ة ق Q8 الموF من تع7قد سيرب lm هل تعلR Uن nMUر ال8يور bذرا Cو "ال 6راب"

© PressReader. All rights reserved.