ЕСКЕРТУ

Жам­был және Ал­ма­ты об­лы­ста­ры­ның өнер­кәсіп, құры­лыс, құры­лыс, ауыл ша­ру­а­шы­лық, көлік және бай­ла­ныс кәсі­по­рын­да­ры­ның бас­шы­ла­ры мен қыз­мет­кер­леріне

Delovoy Kazakhstan - - Регион -

«Ин­тер­газ Ор­та­лық Азия» АҚ «Ал­ма­ты» МГБ Жам­был, Ал­ма­ты об­лы­ста­ры аумағын­да ки­ло­метр­лік баға­на­лар­мен және ескерту таң­ба­ла­ры­мен бел­гі­лен­ген «Қа­за­қстан-Қы­тай» МГ жоға­ры қы­сым­ды газ құ­быр­ла­ры – бұр­ма­лар жүр­гізіл­ген­ді­гін, МГ құра­мы­на кіретін тех­но­ло­ги­я­лық бай­ла­ныс, те­ле­ме­ха­ни­ка және электр желілерінің тар­мақта­ры­мен және құры­лы­ста­ры­мен КС және АГТС ор­на­ласқа­нын ес­кер­те­ді.

2012 жы­лғы 22 шіл­десін­де­гі №20-V ҚРЗ Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Пре­зи­ден­ті­мен бекітіл­ген «Ма­ги­страль­дық құ­быр­лар ту­ра­лы» Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Заңы­на және Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­да бай­ла­ны­сы желісін қорғай Ере­же­сіне сәй­кес, ке­лесі кү­зет аумақта­ры ор­на­ты­ла­ды:

– мұ­най­ды, мұ­най өнім­дерін, та­биғи га­з­ды, мұ­най және жа­сан­ды кө­мір­су­тек га­з­да­рын та­сы­мал­дай­тын ма­ги­страль­дық құ­быр трас­са­ла­ры бой­ын­да – құ­быр осінің әр­бір жағы­нан елу метр жер­ден өтетін шар­тты сызы­қтар­мен шек­тел­ген жер учас­кесі түрін­де; ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы мақ­са­тын­дағы жер­лер­де ма­ги­страль­дық құ­быр­дың кү­зет ай­мағы құ­быр осінің әр­бір жағы­нан 50 метр жер­ден өтетін шар­тты сызы­қтар­мен шек­те­леді;

– көп ар­на­лы құ­быр желілерінің трас­са­сы бой­ын­да – шет­кі құ­быр желілерінің білін­ген 50 метр ка­шы­қты­қта ор­на­ла­са­тын, шар­тты сызы­қтар­мен шек­тел­ген жер телі­мі түрін­де;

–ауы­л­ша­ру­а­шы­лы­ққа ар­налған жер­де ма­ги­страль­дық құ­быр­дың кү­зет аумағын­да шар­ттық желіліер­мен шек­те­леді, құ­быр­дың әр жақ ось­і­нен 25 метр­де өте­ді;;

– ком­прес­сор­лық стан­ция ай­на­ла­сын­да – аумақтың ше­ка­ра­сы­нан 100 метр ка­шы­қты­қта жан-жаққа тұй­ық сызы­қтар­мен шек­тел­ген жер телі­мі түрін­де;

– бай­ла­ныс желілерінің трас­са­сы бой­ын­ша – бай­ла­ныс желісінің білі­гі­нен әр жағы­нан 2 метр қа­шы­қтык­та ор­на­ла­са­тын шар­тты сызы­қтар­мен шек­тел­ген жер телі­мі түрін­де. ТИІМ САЛЫНАДЫ:

Құ­быр желілерін және бай­ла­ныс желілерін кү­зе­ту аумағын­да құ­быр желілерін және бай­ла­ныс желілерін қа­лып­ты пай­да­ла­нуын бұ­зуы мүм­кін неме­се олар­дың за­қым­да­луы­на әке­луі мүм­кін кез-кел­ген түр­де­гі әре­кет­тер­ді жүр­гізу­ге, атап ай­тқан­да: – ай­ы­ру бел­гілерін, бақы­лау өл­шеу пунк­терінің ор­нын ауы­сты­руға, олар­ды кө­му­ге және сын­ды­руға; –газ құ­бы­ры­ның шет­кі желісінің білі­гі­нен 300 метр қа­шы­қтық ауда­нын­да жо­ба­ла­у­ға және құры­лы­ста­уға, сон­дай-ақ газ құ­быр­ла­рын қан­дай да бір ин­же­нер­лік ком­му­ни­ка­ци­я­лар­мен (ар­на­лар­мен, ары­қтар­мен, кәріз­дер­мен, кез-кел­ген мақ­сат­тағы жол­дар­мен) кесіп өту­ге;

– қыз­мет көр­сетіл­мей­тін кү­шейт­кіш ка­бель­дік бай­ла­ныс пунк­терінің люк­терін, қақ­па­ла­рын және есік­терін, желілік ар­ма­ту­ра то­рап­та­ры­ның, ка­тод­тық қорға­устан­ци­я­ла­рын, кран­дар мен ысыр­ма­лар­ды ашуға және жа­буға, бай­ла­ныс, энер­ги­я­мен жаб­ды­қтау және құ­быр желісінің те­ле­ме­ха­ни­ка құрал­да­рын сөн­діру­ге;

– кез-кел­ген түр­де­гі қоқыс та­стай­тын жер­ге ай­нал­ды­руға, қы­шқыл­дар­дың, тұз­дар­дың және сіл­тілер­дің ерітін­ділерін тө­гу­ге;

– жаға­ның бекініс има­рат­та­рын, су өт­кі­зетін құры­лғы­лар­ды, құ­быр желілерін және басқа да има­рат­тар­ды (құры­лғы) бұ­зу, қорға­у­шы құ­быр­лар, бұ­зы­лу­дан қорғай­тын бай­ла­ныс желілерін, қор­шаған төңірек­ті және оған кіретін тер­ри­то­ри­я­лар­дың та­сы­мал­да­на­тын өні­мін апт­тық жо­ю­дан бұ­зу; – от жағуға және қан­дай да бір ашық неме­се жа­бық түр­де­гі от көз­дерін ор­на­ла­сты­руға тый­ым салынады. «Ин­тер­газ Ор­та­лық Азия» АҚ «Ал­ма­ты» МГБ-ның жа­з­ба­ша рұқ­са­тын­сыз ма­ги­страль­дық құ­быр желілерін және бай­ла­ныс желілерін кү­зе­ту ай­мақта­рын­да тиім салынады: – кез-кел­ген құры­лы­стар­ды және има­рат­тар­ды са­луға; – кез-кел­ген түр­де­гі аға­штар мен бұта­лар­ды оты­рғы­зуға, жем-шөп­ті,ты­ңай­тқы­штар­ды, ма­те­ри­ал­дар­ды, пі­шен­ді және са­бан­ды қой­ма­ар­да ұста­уға, атқа­зы­қтар­ды қағуға, мал ұста­уға, мұз­ды жа­руға және қа­ты­руға, мал су­а­ры­мын жа­са­уға;

– құ­быр желілерінің, бай­ла­ныс желілерінің трас­са­ла­ры арқы­лы өт­пе жол­дар­ды са­луға, ав­то­мо­биль­дік көлік­тің, трак­тор­лар­дың және ме­ха­низмдер­дің тұрағын ұй­ым­да­сты­руға, бір­лес­кен бақтар мен бақ­ша­лар­ды егу­ге; – ме­ли­о­ра­тив­тік жер қа­зу жұ­мыста­рын жүр­гізу­ге, жер­ді су­а­ру және құрға­ту жүй­е­лерін ор­на­туға; – кез-кел­ген түр­де­гі ашық, кө­те­ру, та­у­лы, құры­лыс, мон­таж­дау және жа­ру жұ­мыста­рын жүр­гізу­ге, жер­ді те­гісте­у­ге;

– гео­ло­ги­я­лық түсі­ру, гео­ло­ги­я­лық бар­лау, із­де­сті­ру, гео­де­зи­я­лық және ұңғыр­лар­ды, шурф­тар­ды ұй­ым­да­сты­руға бай­ла­ны­сты өз­ге де жұ­мыстар­ды жур­гізу­ге және жер­дің сы­на­ма­ла­рын алуға (жер қыр­ты­сы­ның үл­гілері­нен басқа) тиім салынады.

Ма­ги­страль­дық құ­быр желілерін, жоға­ры қы­сым­ды газ құ­быр­лар­ды-бұр­ма­лар­ды, МГ құра­мы­на кіретін тех­но­ло­ги­я­лық бай­ла­ныс, те­ле­ме­ха­ни­ка және электр желілерінің тар­мақта­ры­мен және құры­лы­ста­ры­мен КС және АГТС кү­зе­ту ай­мағын­да кез-кел­ген жұ­мыстар­ды және әре­кет­тер­ді орын­дау қа­жет­тілі­гі туын­даған­да, ұй­ым­дар және аза­мат­тар мін­дет­те­неді:

– «Ин­тер­газ Ор­та­лық Азия» АҚ «Ал­ма­ты» МГБ-дан ма­ги­страль­дық құ­быр желілерінің кү­зе­ту ай­мағын­да жұ­мыстар­ды жүр­гі­зу үшін жа­з­ба­ша рұқ­сат алуға мін­дет­ті. Жұ­мыстар­ды жүр­гізу­ге рұқ­сат тек қа­на, қол­да­ны­сты құ­быр желілері мен бай­ла­ныс желілері көр­сетіл­ген жо­ба­лық және атқа­ру­шы­лық құ­жат­та­ма болған жағ­дай­да ға­на Өн­діру­ші­ге беріледі.

– 5 тәулік­тен ке­шік­тір­мей «Ин­тер­газ Ор­та­лық Азия» АҚ «Ал­ма­ты» МГБ өкіл­дерінің қа­ты­суы ту­ра­лы қа­жет етілетін жұ­мыстар­ды жүр­гі­зу уақы­ты ту­ра­лы ха­бар­ла­у­ға;

– Жұ­мыстар­ды құ­быр желісінің, МГ құра­мы­на кіретін тех­но­ло­ги­я­лық бай­ла­ныс, те­ле­ме­ха­ни­ка және электр желілерінің тар­мақта­рын және құры­лы­ста­ры­ның және ай­ы­ру бел­гілерін сақта­луын қам­та­ма­сыз етіп орын­да­уға мін­дет­ті.

Ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы жұ­мыста­рын кү­зе­ту аумағын­да жер­ді өң­деу ере­же­лерін қа­таң сақтап орын­дау ке­рек (өң­деу те­реңді­гі 0,4м ас­пай­ды, өң­деу бағы­ты газ құ­быр­ла­ры­ның білі­гіне тек пер­пен­ди­ку­ляр­ды түр­де).

«Ин­тер­газ Ор­та­лық Азия» АҚ «Ал­ма­ты» МГБ ма­ги­страль­дық құ­быр желілерін және те­ле­ком­му­ни­ка­ция желілерін кү­зе­ту ере­же­лерін, сон­дай-ақ кү­зе­ту аумағын­да жұ­мыстар­ды жүр­гізу­ге беріл­ген рұқ­сат­та көр­сетіл­ген та­лап­тар­ды бұ­зу­мен орын­да­ла­тын жұ­мыстар­ды тоқта­туға құқы­лы.

Ма­ги­страль­дық құ­быр желілерін кү­зе­ту, бай­ла­ныс желілерін және элек­тр­лік желілер­ді кү­зе­ту ере­же­лері жер­гілік­ті би­лік және басқа­ру ор­ган­да­ры­ның, сон­дай-ақ құ­быр желілері аумағын­да жұ­мыстар­ды неме­се қан­дай да бір әре­кет­тер­ді жүр­гі­зетін өз­ге де кәсі­по­рын­дар­дың орын­да­уы үшін мін­дет­ті бо­лып та­бы­ла­ды.

Ба­ян­далған та­лап­тар­ды, ере­же­лер­ді, за­ң­ды бұ­зу­да кінәлі ла­у­а­зым­ды тұлға­лар мен аза­мат­тар бел­гі­лен­ген тәр­тіп­те жа­у­ап­кер­шілік­ке тар­ты­ла­ды.

Жоға­ры­да жа­зы­лған­дарға қа­ты­сты бар­лық мә­се­ле­лер жөнін­де мы­на ме­кен-жай бой­ын­ша ха­бар­ла­су қа­жет: «Ин­тер­газ Ор­та­лық Азия» АҚ «Ал­ма­ты» ма­ги­страль­дық газ құ­быр­ла­ры басқар­ма­сы» фи­ли­а­лы, Ал­ма­ты қ., 050012, Бай­тұр­сы­нұ­лы кө­ше­сі, 46, тұра­тын ме­кен-жайы Бай­за­қов кө­ше­сі 280, тел.8(727) 258 15 15, факс 2596480.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.