Құр­мет­ті «Эйр Аста­на» жо­ла­у­шы­сы!

Tengri - - Air Astana - Пи­тер Фо­стер, «Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті

Сіз және сіздің от­ба­сы­ңыз ұзақ та ыстық жа­з­дан ләз­зат алып, ты­ны­ғып, күш жи­нап, күн­ге аса қат­ты күй­мей, жұ­мысқа орал­ды­ңы­здар деп се­не­мін. Аста­на­дағы ЭКСПО көр­месіне ба­рып, көп­те­ген қы­зы­қты объ­ек­тілер мен шо­улар­ды та­ма­ша­лау мүм­кін­дік­теріңіз бол­ды деп үміт­те­не­мін (егер сіз осы жур­нал­ды 12 қыр­күй­ек­ке дей­ін оқып отыр­саңыз, сіз әлі де көр­ме­ге ба­рып үл­ге­ресіз). Мен және менің от­ба­сым ЭКСПО-ны сағы­на­тын бо­ла­мыз, өйт­кені жас ша­ма­сы­на қа­ра­ма­стан, әр­кім бұл жер­ден өзі үшін қы­зы­қты нәр­сесін тап­ты. Біз көр­ме аумағын ха­лы­қа­ра­лық қар­жы ор­та­лы­ғы­на ай­нал­ды­ру иде­я­сын қол­дай­мыз, со­ны­мен қа­тар, Ду­бай­дағы «Бүкіләлем­дік де­рев­ня» си­яқты, «Аста­на Бүкіләлем­дік пар­кін» құрып, көр­менің кей­бір объ­ек­тілерін сақтау мүм­кін­ді­гі бо­лар ма екен де­ген сұрақ туын­дай­ды.

Осы нө­мір­де біз та­ма­ша тағам­да­ры­нан және жанға жай­лы ты­ны­шты­ғы­нан ләз­зат ала оты­рып, ке­ре­мет жай­лы аху­ал­да са­я­хатқа ат­та­нуға бо­ла­тын жаға­жай­ла­ры­мен және су ай­дын­да­ры­мен атағы шы­ққан, Үн­дістан­ның оңтүстік-ба­ты­сын­дағы Ке­ра­ла про­вин­ци­я­сы ту­ра­лы әң­гі­ме­лей­міз. Жақын­да біз Ал­ма­ты­дан Де­ли­ге жа­са­ла­тын күн­делік­ті рей­стер­ге Аста­на­дан ап­та­сы­на үш рет ұша­тын рей­стер­ді қо­сып, Үн­дістанға ұшу жиілі­гін ұлғайт­тық.

Бұл рей­стер­дің Мәс­ке­у­ге, Санкт-Пе­тер­бург­ке және Ре­сей­дің басқа да қа­ла­ла­ры­на ұша­тын рей­стер­мен та­ма­ша тоғы­су­ла­ры бар, біз өзі­міздің қа­за­қстан­дық, ре­сей­лік және үн­ділік жо­ла­у­шы­ла­ры­мы­зды ұшу са­пар­ла­ры­мы­здың жаңа кестесін баға­ла­у­ға шақы­ра­мыз. Де­ли­де сіз ел ішін­де, со­ның ішін­де Ке­ра­ла­ның ба­сты қа­ла­ла­ры – Три­ван­д­рум мен Ко­чин­ге са­я­хат­тау үшін Air India және IndiGo рей­стері­мен қо­лай­лы тоғы­су­лар­ды пай­да­ла­на ала­сыз.

Өт­кен ай­да біз алға­шқы қа­за­қстан­дық Schools Challenge жа­ры­ста­ры­на қу­а­на қол­дау көр­сет­тік, олар­дың қо­ры­тындысы бой­ын­ша 36 жоға­ры сы­нып оқу­шы­сы­нан тұра­тын топ Лон­донға би­лет­тер­ді жеңіп ал­ды, олар он­да құра­мы­на әлем­де­гі таң­да­у­лы авиа­ци­я­лық фа­куль­тет­тер­дің бірі кіретін Кр­эн­филд Уни­вер­си­тетіне қы­сқа мерзім­ді жа­зғы кур­стар­дан өту­ге ба­ра­ды. Біз бо­ла­шақта осы ба­ла­лар­дың қай­сы­біре­уін ком­па­ни­я­мы­здың қыз­мет­кер­лері қа­та­ры­нан көру­ге мүд­делі­міз. «Эйр Аста­на­ның» әуе ком­па­ни­я­сын да­мы­ту­мен бай­ла­ны­сты өр­шіл жос­пар­ла­ры оның шта­ты жоға­ры білік­ті ұшқы­штар­мен, ин­же­нер­лер­мен, сер­вис қыз­мет­тері­мен және әкім­шілік пер­со­нал­мен кеңей­ген жағ­дай­да ға­на іс­ке аса­ды. Біздің ком­па­ни­я­мыз әрқа­шан ең үздік жұ­мыс бе­ру­шілер­дің қа­та­рын­да бол­ды және біз Try On A Dream ат­ты ре­кру­тинг­тік на­уқа­ны­мы­здың өз өмірін қы­зы­қты да күр­делі авиа­ция әле­мі­мен бай­ла­ны­сты­рғы­сы ке­летін­дер­ді тар­та ала­тын­ды­ғы­на сенім біл­діре­міз.

«Эйр Астан­амен» ұшу са­пар­ла­ры­ңыз жай­лы бол­сын!

Құр­мет­пен,

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.