Әлем­дік клас­си­ка және қа­зақ да­ла­сы­ның аңы­зда­ры

Tengri - - Kazakhstan -

Сіз­дер­дің әлем­дік және қа­за­қстан­дық же­тек­ші хо­рео­граф­тар қо­я­тын, «Әлем­дік клас­си­ка және қа­зақ да­ла­сы­ның аңы­зда­ры» тақы­ры­бы­мен бірік­тіріл­ген, кон­церт­тік нө­мір­лер­ден, сон­дай-ақ Қа­за­қстан­ның Мем­ле­кет­тік ака­де­ми­я­лық би те­ат­ры­ның екі және бір ак­тілі ба­лет көріністері­нен құралған бағ­дар­ла­ма­ны көру­ге біре­гей мүм­кін­дік­теріңіз бар. Кон­церт­тің әр нө­мірі өзінің сти­ли­сти­ка­лық ерекшелі­гі­мен, хо­рео­гра­фи­я­лық өр­не­гі­мен және пла­сти­ка­сы­мен қы­зы­қты, олар­ды қазір­гі за­манғы бей­нелі-көр­кем­дік әсер­лер сүй­е­мел­дей­ді. Сю­жет­тер­дің негізіне қа­зақ аңы­зда­ры мен миф­тері арқау болған.

Қа­шан және қай­да: 5 қыр­күй­ек, ба­ста­луы 19.00-де, «Аста­на Ба­лет» те­ат­ры, Аста­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.