Ко­чин

Tengri - - Destination -

Өз­дері­мен өз отан­да­ры­ның мә­де­ни­етін ала кел­ген са­я­хат­шы­лар мен қо­ныс ауда­ру­шы­лар Ке­ра­ла­ны астар­лы мо­за­и­каға ай­нал­дыр­ды: Форт-ко­чин жаға­ла­рын­дағы қы­тай­дың ба­лық аула­у­ға ар­налған ке­ре­мет тор­ла­ры, гол­лан­ди­я­лық өте әсем са­рай мен XIV ға­сыр­да қы­тай­дың біре­гей қыш тақта­ша­ла­ры­мен бе­зен­діріл­ген, Мат­тан­че­ри­де­гі ежел­гі ев­рей си­на­го­га­сы — бұлар біздің күн­дері­міз­ге дей­ін сақталған бұры­нғы за­ман жәді­гер­лерінің са­на­улы­сы ға­на. Осы өл­ке­ге кел­ген­дер­дің көп­шілі­гі Оңтүстік-ба­тыс Үн­дістан­ның ға­жай­ып бай жер­лерін өз бақы­ла­у­ла­ры­на алуға ұм­ты­лған­да­ры түсінік­ті жәйт…

Егер сіз­дер Ке­ра­ла­дағы ең үл­кен Ко­чин қа­ла­сы­на кел­сеңіз­дер, «51» өз­ге­ше ре­сто­ра­ны­нан мін­дет­ті түр­де «Бү­гін ұсталған ба­лық» таға­мы­ның дә­мін та­ты­ңы­здар, ре­сто­ран Мат­тан­че­ри­де, қа­ла­ның ең ескі кө­ше­лерінің бірі — Ба­зар-ро­уд­та ор­на­ласқан. Оның ғи­ма­ра­тын­да бір кез­дері дәм­де­уі­ш­тер қой­ма­сы болған, он­да дәм­де­уі­ш­тер­ді сұрып­тап, ыдыс­тарға жай­ға­сты­рып оты­рған. Ре­сто­ран­ның бас ас­па­зы өз тағам­да­ры үшін ең жақ­сы, балғын теңіз өнім­дерін ті­ке­лей өзі ірік­тей­ді. Ме­ке­менің өзі біре­гей Xandari Harbour отелінің аумағын­да ор­на­ласқан, оған тоқ­та­саңы­здар, сіз­дер Форт­ко­чин­нің ту­ра жаға­сын­да тұра­сыздар, ал бөл­меңіздің те­ре­зе­лерінің дәл тұ­сы­нан ба­лық аулай­тын ке­ре­мет ке­ме­лер көрі­неді. Со­дан бір­не­ше адым жер­де ба­зар бар, ол жер­ден сіз­дер дәм­де­уі­ш­тер­дің түр-түрін са­тып ала ала­сыздар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.