Жағым­ды ұсақ-түй­ек­тер

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» үш Boeing 767 ұшағы­ның бәрін­де және бес Boeing 757 әуе ке­месінің үше­уін­де кірік­тіріл­ген экран­дар­да бағ­дар­ла­ма­лық қам­та­ма­сыздан­ды­ру­ды жаңарт­ты. Осы­лай­ша, жаңа «Ма­за­ла­маңыз» ре­жи­мінің арқа­сын­да ин­тер­фейс жақ­сар­ты­лып, анағұр­лым функ­ци­о­нал­ды бо­ла түсті, осы ре­жим эки­паж­дың жо­ла­у­шы­ны та­мақ ішу­ге оя­ту-оят­пау ке­ректі­гін түсі­нуіне кө­мек­те­седі.

Бұ­дан басқа, біз бас тіре­гі­ш­тер мен мой­ын жа­сты­қта­рын қо­са есеп­те­ген­де, брон­да­удың екі кла­сын­да да тө­сек-орын жаб­ды­қта­рын жаңа­ла­дық, сон­дай-ақ жаңа Christian Lacroix and Furla жол жи­нақта­ма­ла­рын ен­гіздік.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.