Эмир Кусту­ри­ца Ал­ма­ты­да

Tengri - - Kazakhstan -

Дү­ние жүзіне та­ны­мал сер­би­я­лық ки­но­ре­жис­сер бұл жо­лы ки­но­ны емес, өзінің біре­гей кон­церт­тік бағ­дар­ла­ма­сын ұсы­на­ды. Осы кон­церт­те ол қан­ды қы­зды­ра­тын балқан, түрік, сы­ған саз­да­ры мен ырғақта­ры­ның қоспа­сы­нан тұра­тын шу­лы му­зы­ка мен ән­дер­ді The No Smoking Orchestra фолк-рок то­бы­ның бас ән­шісі және ги­та­ра­шы­сы ретін­де орын­дай­ды. Бағ­дар­ла­ма ба­сты рөл­де Мо­ни­ка Бе­луч­чи ой­най­тын Кусту­ри­ца­ның әй­гілі дра­ма­сы си­яқты «Құс жо­лы» деп ата­ла­ды. The No Smoking Orchestra то­бы­ның кон­церт­тері шоу даңқы­на бө­лен­ген­дері сон­ша­лық, олар­ды еш­теңе­мен ша­та­сты­ру мүм­кін емес.

Қа­шан және қай­да: 7 қа­ра­ша, Рес­пуб­ли­ка Са­райы, Ал­ма­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.