Киі­міне қа­рай қар­сы ала­ды

Tengri - - Destination -

Dress to Impress Встре­ча­ют по одеж­ке

мәтіні Марк Эн­д­рюс фо­то Марк Эн­д­рюс

Пе­кин­де киі­міне қа­рай қар­сы алған­да, мә­се­ле тек үстіңе не ки­генің­мен шек­тел­мей­ді. Қы­ру­ар ақ­ша салған жас адам­дар, кім­нің көбірек жұм­саған­да­ры­на бә­се­ке­ле­с­кен­дей, өз­дерінің ма­ши­на­ла­рын са­ра­пқа са­ла­ды.

Ав­то­мо­биль­дің сыр­тқы күң­гірт қа­ра түсі осы Mini-дің әдет­те­гі жай ав­то­мо­биль емес екенін біл­діреді. Crazy Garage иесі Эрик Ю оның есі­гін ашып жа­тып, қо­лын жоға­ры сер­мей­ді. «Есік­тері Lamborghini Aventador есік­тері си­яқты және лам­бо-есік­тер­де­гі іл­гек­тері де дәл сон­дай», – деп түсін­дір­ді ол, жоға­ры қа­рай ашы­ла­тын қай­шы­есік­тер­де­гі газ тұтқа­сы­ның іл­гек­терін көр­сетіп.

Біз Пе­кин­нің Chaoyang ауда­нын­да­мыз, оны көбіне пе­кин­дік Tuning Street деп атай­ды. Алай­да kuche xiaozhen («ке­ре­мет ма­ши­на­лар де­рев­ня­сы») де­ген қы­тай­ша ата­уы­ның өзі-ақ көп нәр­сені аңғар­та­ды. Бұл — Пе­кин­де­гі (бәл­кім, бүкіл Қы­тай­дағы) ав­то­мо­биль тю­нин­гінің аса ірі ор­та­лы­ғы ға­на емес, бұл жер­ден қазір­гі text Mark Andrews photo Mark Andrews

Dressing to impress in Beijing is not just restricted to clothes. Young men are doing some serious modifications to their cars and laying down big wads of cash in order to strut their stuff in style.

Matt-black paintwork is the only clue that the Mini is no ordinary model. Eric Yu, the owner of Crazy Garage, swings the door up to open it. “These are just like the doors on a Lamborghini Aventador and we use the same LSD hinges as they do”, he explains, pointing out the gas strut hinge on the scissordoor installation.

We are in Beijing’s Chaoyang District in an area often referred to as Beijing Tuning Street in English. However, the Chinese name kuche xiaozhen – cool car village – is more telling. Not only is this the epicentre of car modification

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.