Орыс дәстүр­лері

Tengri - - Destination -

Егер сіз­дер Мәс­ке­у­ге қы­стың аяғын­да бар­саңы­здар, он­да Ре­сей­де­гі сағы­на кү­тетін және көңіл­ді ме­ре­ке­лер­дің бірі — Мас­ле­ни­ца­ға тап бо­ла­сыздар. Мас­ле­ни­ца — құй­мақ ап­та­сы, осы кез­де уыл­ды­рық қосқан құй­мақты әб­ден той­ған­ша же­у­ге және оры­стың ұза­ққа со­зы­ла­тын қы­сы­ның аяқта­лып ке­ле жатқа­нын ме­ре­ке­ле­у­ге бо­ла­ды. Бақы­ты­мы­зға қа­рай, мұн­да оры­стың тағы бір та­ма­ша дәстүрі бар, ол — мон­шаға ба­ру. Орыс фольк­ло­ры бой­ын­ша, осы ыстық мон­ша­ның та­зар­та­тын буы суық ти­ген­ді ем­дей­ді, ағ­за­дан уыт­ты заттар­ды шы­ға­ра­ды және им­мун­дық жүй­ені кү­шей­те­ді. Бірақ, басқа­сын бы­лай қой­ған­да, мон­ша­да қы­сыр әң­гі­ме ай­туға, құ­мар­дан шы­ққан­ша әң­гі­ме­ле­су­ге, істер­ді талқы­ла­у­ға, арақ ішу­ге бо­ла­ды, әйт­се де, орыс мон­ша­сы үшін дәстүр­лі су­сын шай бо­лып та­бы­ла­ды. Сан­ду­нов мон­ша­сы — Мәс­ке­уде­гі ең үл­кен және сән-сал­та­нат­ты мон­ша. Ол — Ре­сей аста­на­сын­дағы аяз­ды күн­нен кей­ін жы­лы­ну үшін ке­ре­мет орын.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.