Фо­то­су­рет әу­е­сқой­ла­ры­на ар­налған бұрыш

Tengri - - Kazakhstan -

Ал­ма­ты­да Yellowkorner — ав­тор­лық фо­то­су­рет га­ле­ре­я­ла­ры­ның ха­лы­қа­ра­лық желісінің бірін­ші қа­за­қстан­дық фи­ли­а­лы ашыл­ды. Он­да әлем­нің ең үздік фо­то­жұ­мыста­ры қой­ы­лған, со­лар­ды та­ма­ша­лап қа­на қой­май, өз­деріңіз­ге ұнаған­да­рын қа­жет­ті көлем­де­гісіне тап­сы­рыс бе­ру арқы­лы са­тып алуға да бо­ла­ды. Yellowkorner иде­я­сы қа­ра­пай­ым: бүкіл әлем­де­гі аса ұлы фо­то­су­рет­шілер­дің фо­то­су­рет­терін адам­дарға ұсы­ну, әрі өнер­дің осы түрін баға­ла­у­шы­лар үшін со­лар­ды қол­жетім­ді ету.

Қа­шан және қай­да: күн сай­ын сағат 10.00-ден 22.00-ге дей­ін, Dostyk Plaza СОО, Ал­ма­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.