Вьет­нам та­рихы­ның балқы­ту қа­за­ны

Tengri - - Destination -

Vietnam’s Historical Melting Pot Пла­виль­ный ко­тёл вьет­нам­ской ис­то­рии

мәтіні Пол Барт­летт фо­то Shutterstock

Вьет­нам­ның ор­та­лық бөлі­гін­де­гі ежел­гі порт­ты қа­ла — Хой­ан­ның кө­ше­лері­мен, оның ескі орам­да­ры­мен се­ру­ен­деу бір кез­дері маңы­зды са­уда ор­та­лы­ғы­ның та­рихы­на ке­нел­ген қа­ла аху­а­лы­мен сіз­дер­ді та­ны­сты­рып, сүй­сін­діреді. Мұн­да қы­тай, жа­пон және фран­цуз мә­де­ни­ет­терінің әсері ай­қын се­зіледі, ол Вьет­нам­ның өзін­дік ар­хи­тек­ту­ра­лық сти­лін және ұлт­тық тағам­да­рын сақтау қа­білеті­мен жа­ра­сым­ды үй­лесім та­ба­ды. text Paul Bartlett photo Shutterstock

Strolling around the streets of Hoi An, an ancient port city in central Vietnam, takes you back in time, with its atmospheric old quarter lined with well-preserved reminders of the city’s past as an important trading centre. In Hoi An, Chinese, Japanese and French influences meet with Vietnamese flair to create the city’s characteristic architecture while also leaving their mark on the city’s distinctive culinary culture.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.