Жүр­гі­зу­ші ролі ту­ра­лы

Tengri - - Kazakhstan -

Менің өмірім­де­гі ба­сты ролім — жүр­гі­зу­ші бо­лу. Ол менің бар­лық ма­ман­ды­қта­рым мен әу­е­стік­терім­нен бой көр­сет­ті. Бұл жаз­мыш деп ой­лай­мын. Ре­ин­кар­на­ция жөнін­де­гі ма­ман­дар бір­де маған өт­кен өмір­лерім­де кебіс ті­гу­ші, ке­ме жа­са­у­шы және ке­ме­де­гі лоц­ман-на­ви­га­тор болға­ным­ды есеп­теп бер­ген бо­ла­тын. Мен ба­сын­да бұған күл­генім­мен, кей­ін­нен бәрінің үй­лесіп тұрған­ды­ғын түсін­дім. Бір кез­дері, әсіре­се жас кезім­де, 60-шы жыл­да­ры бүкіл от­ба­сым­ның аяқ киім­дерін оп-оңай жөн­деп жүр­генім есі­ме түсті. Ол бір қиын-қы­стау кез бо­ла­тын, жаңа аяқ киім­ді са­тып алу қым­батқа тү­сетін­дік­тен, мен ескісін жөн­де­у­ге икем­деніп ал­дым. Мені еш­кім үй­рет­кен де емес, мен мұ­ны өзім білетін­мін. Қо­лым­ның ше­бер­лі­гі де бар еді: үй­де­гі және са­я­жай­дағы бүкіл жиһаз­ды мен өз қо­лым­мен, өзім жа­са­дым. Үш са­я­жай үй­ін өзім са­лып шы­ғар­дым. Бірақ көбі­не­се жол ба­стай­тын адам, на­ви­га­тор бо­луы­ма ту­ра ке­летін. Те­ле­ви­де­ни­е­де, ра­дио­да, сахна­да және сту­дент­тер ауди­то­ри­я­сын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.