Алғыс ту­ра­лы

Tengri - - Kazakhstan -

От­ба­сым: ата-анам, жұ­бай­ым, ба­ла­ла­рым үшін тағ­ды­ры­ма алғыс ай­та­мын. Әкем өте жақ­сы адам еді. Ол май­тал­ман ше­шен, сөз ше­бері, білім­ді, өз ісінің хас ма­ма­ны бол­ды. Қа­за­қстанға Ах­мет Жұ­ба­но­втың шақы­руы бой­ын­ша, кон­сер­ва­то­ри­яда му­зы­ка та­рихы ка­фед­рас­ын құ­ру үшін кел­ген бо­ла­тын. Му­зы­ка тео­ри­я­сы­на де­ген сүй­іспен­шілі­гім әкем­нен сің­ген бол­са ке­рек. Үй­і­міз­ге үне­мі бел­гілі му­зы­кант­тар, әкем­нің до­ста­ры мен шәкірт­тері қо­наққа ке­летін.

Мені фи­лар­мо­ния сахна­сы­на алғаш алып шы­ққан да — сол кісі. Әкем де, ше­шем де зи­я­лы адам­дар еді. Бұл қа­си­ет­терін олар­дың неме­ресі, менің ұлым Все­во­лод бой­ы­на сіңіріп, Мәс­ке­уде бел­гілі ре­жис­сер бол­ды. Ал қы­зым Ир­эна — ән­ші, во­кал оқы­ту­шы­сы, маған тар­тып, шы­тыр­ман оқиға­ларға әу­ес бо­лып өсті, жаңа­ны үй­реніп, экс­пе­ри­мент жа­саған­ды жақ­сы көреді.

Менің та­лант­ты, шы­ғар­ма­шыл до­ста­рым­мен де жо­лым бол­ды, олар — му­зы­кант­тар, әр­тістер, су­рет­шілер, жыр­шы­лар, ақын­дар. Олар­мен мені та­лай та­ма­ша естелік­терім бай­ла­ны­сты­ра­ды! Олар­мен кез­де­су­лерім жа­бы­рқаған сәт­терім­де жа­ны­ма жы­лу бе­ре ала­тын құрақ көр­пе­ні ес­ке түсіреді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.