Суы­ры­псал­ма­лық ту­ра­лы

Tengri - - Kazakhstan -

Мен­де орын­да­у­шы­лы­ққа де­ген әу­е­стік ешқа­шан бол­маған. Бұл тіп­ті кей­де дәріс оқу­шы неме­се жүр­гі­зу­ші ретін­де маған ұсы­ны­ла­тын басқа біре­улер­дің мәтін­дерін оқи ал­май­тын­ды­ғым­нан да көрі­неді. Сөз сөй­леу мәтін­дерін то­лық жа­з­бай­мын, тек жос­пар құрып, но­бай­ын жа­сай­мын. Мәтін сахна­да туын­да­уы тиіс! Тек осы жағ­дай­да ға­на нағыз, шы­найы сөз шы­ғар­ма­шы­лы­ғын ала­мыз.

Өнер сиқы­ры көре­рмен­ді му­зы­кант­пен, дәріс оқу­шы­мен және ауди­то­ри­я­мен ті­ке­лей бай­ла­ны­ста бәрін бір­ге ба­стан ке­шіп, бір­лесіп шы­ғар­ма­шы­лы­қ­пен ай­на­лы­суға тар­та білу­ден тұра­ды. Және мұ­ны ешқан­дай жоға­ры тех­но­ло­ги­я­лар ал­ма­сты­ра ал­май­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.