Aspara Fashion Week сән ап­та­лы­ғы

Tengri - - Kazakhstan -

Қа­за­қстан­ның ең көне қа­ла­ла­ры­ның бірі

— Та­раз қа­ла­сын­да Aspara Fashion Week ха­лы­қа­ра­лық сән ап­та­лы­ғы өте­ді. Өт­кізі­лу ор­ны­ның таң­да­луы кез­дей­соқ емес: кезін­де дәл осы Та­раз Ұлы Жі­бек жо­лы­ның да­ла­лық бөлі­гінің ор­та­лы­ғы, яғ­ни бүкіл әлем­нен адам­дар ағы­лып ке­летін өзін­дік бір ор­таға­сыр­лық сән ор­та­лы­ғы болған. Қа­за­қстан­дық ди­зайн­шы Ай­дар­хан Қа­ли­ев осы дәстүр­ді жаңғырт­пақ бо­лып ше­шті және осы күз­де Та­раз Ита­лия мен Үн­дістан­нан, Гол­лан­дия мен Қы­тай­дан, Фран­ция мен Ре­сей­ден және т.б. қо­нақтар­ды кү­те­ді. Бел­гілі сән­гер­лер­дің көр­сетілім­дері­нен басқа, Aspara Fashion Week ая­сын­да ха­лы­қа­ра­лық ди­зайн­шы­лар кон­кур­сы өте­ді.

Қа­шан және қай­да: 8 қа­зан­нан 11 қа­за­нға дей­ін, Та­раз қа­ла­сы. То­лық ақ­па­рат www.asparafasionweek.com сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.