Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Аста­на» Ал­ма­ты­дан Мәс­ке­у­ге күніне 2 рейс және Аста­на­дан Мәс­ке­у­ге ап­та­сы­на 9 рейс жа­сай­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің ре­сми airastana.com сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­ққа ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.