От­ба­сы­лық нұсқа

Tengri - - Destination -

Те­ки­ро­ва, Чи­ра­лы, Фетxие — бұл өл­ке­лер­де та­биғат­тың сұлулы­ғы­нан-ақ бас ай­на­луы мүм­кін. Көз ал­да­ры­ңы­зға еле­стетіп көріңіз­дер­ші: сіз­дер теңіз­де, со­ны­мен бір мез­гіл­де ор­ман­да және та­уда жүр­сіз­дер! Ауа­сы саф та­за, теңізі жұм­сақ, ұсақ жұ­мыр та­сты жаға­жай­ла­рын­дағы суы мөп-мөл­дір.

Мен сіз­дер­ді Чи­ра­лы ат­ты шағын де­рев­няға шақы­ра­мын. Бұл ай­мақ ұлт­тық қо­рық бо­лып жа­ри­я­ланған және мұн­да екі қа­бат­тан биік ғи­ма­рат­тар­ды са­луға за­ң­мен тый­ым са­лы­нған. Мұ­ның се­бебі — ка­рет­та-ка­рет­та тұқым­дас теңіз та­с­бақа­ла­ры ма­у­сым кезін­де жаға­жай­дағы құ­мға жұ­мыр­тқа са­луға шы­ға­ды. Жұ­мыр­тқа са­лы­нған жер­лер­ді ерік­тілер ұқып­тап қор­шап, кү­зетіп жүреді.

Бұл жер­де­гі аху­ал ерекше. Абыр-са­быр, қар­ба­лас жоқ, тіп­ті қы­зу ма­у­сым шағын­да да ав­то­мо­биль­дер ба­рын­ша аз бо­ла­ды.

Алай­да бұл да­мы­ған ин­фрақұры­лы­мға, көп­те­ген от­ба­сы­лық та­ма­ша ге­ст­ха­устар­дың, ре­сто­ран­дар­дың бо­луы­на және уақыт­ты та­ма­ша өт­кі­зу мүм­кін­ді­гіне еш ке­дер­гі кел­тір­мей­ді.

Тұ­ру баға­сы қым­бат емес — бар­лық жағ­дай жа­салған шағын бун­га­ло­да бір адам­ның тү­не­уі 7-10 еуро­дан неме­се аумағын­да бас­сей­ні

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.